IPO - First North Growth Market

Anmälningssedel: Ladda ned här

Informationsbroschyr: Ladda ned här

Anmälan Avanza: (https://www.avanza.se/min-profil/mina-uppgifter/erbjudanden/erbjudande.1624355745996.html)

Anmälan på Nordnet: (https://www.nordnet.se/se/kampanjer/ipo/fragbite)

Ladda ned Bolagsbeskrivning här

Ladda ned Tilläggsdokument här

Erbjudandet i korthet:

Erbjudandepris: 4,00 SEK per aktie
Emissionsvolym: 15 MSEK
Utökningsoptionsvolym: 5 MSEK
Övertilldelningsoptionsvolym: 3 MSEK
Bolagsvärde pre-money:   Cirka 280 MSEK

Teckningsåtaganden: 9,1 MSEK motsvarande cirka 60,67 procent av erbjudandet exklusive Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen

Indikativ första handelsdag: 12 juli 2021

Minsta förvärvspost: 1 375 aktier motsvarande 5 500 SEK, och därefter jämna poster om 25 aktier

Investment highlights

  1. Utvecklade spel baseras på antingen skalbara spelplattformar eller licensiering
  2. ‍Snabbt växande marknad – Spel och e-sportmarknaden förväntas växa 9,4% respektive 14,3% på årsbasis
  3. Ledare inom e-sport – Fragbite tillhandahåller Nordens största e-sportliga och community
  4. ‍Diversifierad spelportfölj – Fragbite Group tillhandahåller för närvarande 17 spel
  5. ‍Genomtänkt förvärvsstrategi – Hittills genomfört två förvärv under 2021
  6. ‍Erfaret och framgångsrikt management – Med tidigare erfarenhet från listad miljö driver management en tydlig strategi med fokus på tillväxt och lönsamhet

Motiv för erbjudandet
Fragbite Group är en koncern som tillhandahåller och utvecklar spel samt driver en e-sportplattform. Bolaget driver en global expansiv tillväxtstrategi företrädesvis baserad på förvärv inom främst mobilspel och e-sport. Under 2021 har Bolaget genomfört två förvärv, e-sportbolaget Fragbite AB samt den franska spelförläggaren Playdigious SAS som förlägger och anpassar indiespel till primärt mobiler och plattor samt till konsol.

I syfte underlätta antagen tillväxt- och förvärvsstrategi har styrelsen beslutat att genomföra en emission av nya aktier genom erbjudandet i samband med listningen på Nasdaq First North Growth Market. Bolagets styrelse har en tydlig plan för hur kapitalet från erbjudandet ska användas. Sammantaget bedömer styrelsen att Bolagets marknadspotential motiverar en publik kapitalisering genom erbjudandet med efterföljande notering av Bolagets aktier.

Bolaget har för avsikt att i huvudsak använda nettolikviden, inklusive utökningsmöjligheter, från erbjudandet till att investera i mobilspelsutveckling, e-sportevent samt att stärka Bolagets finansiella ställning med följande prioritetsordning:

  • Rörelsekapital för Bolagets verksamhet (10 procent)‍
  • Investeringar relaterade till bolagsförvärv (70 procent)
  • Investeringar relaterade till utveckling av mobilspel (10 procent)‍
  • Investeringar relaterade till event inom e-sport (10 procent)

‍Styrelsen bedömer att Bolagets befintliga rörelsekapital är tillräckligt för att tillgodose de aktuella behoven under den kommande tolvmånadersperioden, oavsett om emissionen genomförs eller ej. Med rörelsekapital avses i denna bemärkelse Bolagets förmåga att fullfölja sina betalningsförpliktelser.