Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Bokslutskommuniké 2021

Regulatorisk25 February, 2022 klockan 07:30

Tillväxtresan fortsätter

Fjärde kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,3 MSEK (1,2).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 10,2 MSEK (2,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -14,3 MSEK (-2,1).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,17 SEK (-0,06).

Helåret 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 124,0 MSEK (4,6).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,2 MSEK (-5,5).
 • Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster) uppgick till 9,7 MSEK (-5,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -50,4 MSEK (-22,6).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,60 SEK (-0,60).

Viktiga händelser under kvartalet

 • Tilläggsköpeskilling erlagd för förvärvet av Playdigious med 1,5 MEUR, varav 0,75 MEUR kontant och 0,75 MEUR via 1 824 543 nyemitterade aktier.
 • Fragbite Group tecknade den 14 december avtal om att förvärva samtliga aktier i det holländska bolaget Lucky Kat B.V. (”Lucky Kat”).
 • Fragbite Groups dotterbolag Fragbite AB ingick avtal med Sveriges Schackförbund om att starta en e-sportliga inom schack, Svenska Schackligan, som lanserades den 15 december.
 • Lars Johansson utsedd till ny CFO.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Förvärvet av Lucky Kat slutfördes den 3 januari och i samband med det beslutade styrelsen om en emission av totalt 3 944 551 aktier. Resultatet för det fjärde kvartalet har enligt förvärvsavtalet inkluderats i koncernens resultat för samma period.
 • Fragbite Group’s dotterbolag Lucky Kat tecknade den 9 februari ett samarbetsavtal med The Sandbox för att skapa en egen värld med nöjesparkstema i Metaverse – ett decentraliserat digitalt ekosystem byggt på nästa generations internet – Web3.

VD har ordet: 2021 – tillväxtresan och bolagsbygget har fortsatt

Utveckling under fjärde kvartalet
Det gångna året har varit Fragbite Groups starkaste hittills. Parallellt med lönsam och kassaflödespositiv tillväxt har många nya byggstenar kommit på plats för en framtida god utveckling. Under det fjärde kvartalet har både omsättning och EBITDA utvecklats fortsatt väl, delvis en effekt av förvärvet av det holländska spelbolaget Lucky Kat B.V. (”Lucky Kat”). Nettoomsättningen under fjärde kvartalet uppgick till 60,3 MSEK (1,2) med en EBITDA om 10,2 MSEK (2,3).
 
Under kvartal fyra slöts ett avtal om att förvärva det holländska spelbolaget Lucky Kat. Det är ett utmärkt exempel på vilken typ av bolag vi önskar förvärva: snabbfotade och entreprenörsledda bolag med existerande och beprövade spel i portföljen och med ett hängivet management som har en samsyn kring vår strategi. Med Lucky Kat i gruppen adderar vi spetskompetens inom utveckling av hyper-casual spel, performance marketing men även spel inom tredje generationens internet inkluderat Web3 ”play-and-earn-mekanik” och metaverse.
 
Metaverse, eller metaversum, spås bli en del av nästa generationens internet, en virtuell 3D-animerad möte- och handelsplats där digitala valutor får en växande roll. Metaversum betyder ”bortom universum” och spås erbjuda en mer interaktiv version av internet där användare kan handla, vara sociala och utöva olika aktiviteter. Inom koncernen driver vi i och med förvärvet av Lucky Kat nu två initiativ inom Web3, dels ett samarbete med en av de ledande metaverseaktörerna, the Sandbox, dels vårt egenutvecklade spel, Panzerdogs. Spelgenren benämns ”play-and-earn” och visar att en digital värld kan fungera som den fysiska världen vi känner till i dag; en prestation kan generera förtjänster för spelare. Panzerdogs har fått en fin start och jag ser fram emot att följa spelets utveckling framgent och vilka möjligheter detta skapar för koncernen.
 
Under fjärde kvartalet 2021 lanserade dotterbolaget Playdigious spelet Sparklite inom affärsområdet Publishing and Indie games. Inom affärsområdet Mobile Gaming befinner sig MMA Manager 2: Ultimate Fight fortfarande i fasen soft launch, vilket innebär en viss försening, men som syftar till att fortsätta optimera spelmekaniken inför den globala lanseringen, som förväntas ske under våren. Spelet Army Battle har inte uppfyllt våra förväntningar och utvecklingsarbetet har därför upphört avseende denna speltitel. En nedskrivning av immateriell tillgång uppgående till 7,3 MSEK hänförlig till speltiteln Army Battle har därför beslutats. Nedskrivningen är icke kassaflödes-påverkande.
 
Inom vårt verksamhetsområde e-sport har vårt samarbete med Sveriges Schackförbund resulterat i Svenska Schackligan, som genomförde sin första e-sportturnering i november. Vi är nöjda med utfallet och vi kommer att fortsätta med detta turneringsformat under 2022. Vi har därmed påbörjat att etablera schack som en riktig e-sport i Sverige och därtill också attrahera en ny kategori av kunder och sponsorer till Fragbite.
 
Året 2022
Under 2021 har allt fler byggstenar kommit på plats, bland annat genom både namnbyte och en genomförd IPO, men även förstärkt styrelse och ledning. Med de tre förvärv vi genomfört under året har vi breddat verksamheten med e-sport, förlagsverksamhet av indiespel, mobila spel, Web3-spel och därmed också utvidgat vår geografiska exponering mot den globala spelmarknaden. Parallellt med detta utökar vi steg för steg samarbetet mellan våra dotterbolag i syfte att skapa intäktssynergier och skalfördelar samt förbättrar interna processer och rutiner. Det är ett viktigt arbete som lägger grunden för ett fortsatt växande och effektivt Fragbite Group över tid.
 
Vi kommer att fortsätta att investera i verksamheten med ett särskilt fokus på nya e-sport och spelutvecklingsprojekt. Jag är trygg med vår strategi att erbjuda e-sportkoncept, mobilspel och Web3-spel med hög kvalitet och attraktionskraft. När jag summerar 2021 är min slutsats att vår strategi fungerar och skapar god avkastning med diversifierad risk. Vi har etablerarat en stabil grund för fortsatt god utveckling framgent. Vår förvärvspipeline är stark, även om vi är fortsatt selektiva. Vår vision och ambition att på lång sikt bygga en av Europas ledande underhållningskoncerner inom e-sport & gaming ligger fast.

Stefan Tengvall, VD och Koncernchef

Bokslutskommuniké 2021 (Länk)

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken