Valberedning

Valberedningen inför årsstämman 2023 ska bestå av ledamöter utsedda av de tre röstmässigt största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna i bolaget. Om någon av de tre största aktieägarna eller kända aktieägargrupperingarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare eller kända aktieägargruppering i storleksordning beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska konstitueras med utgångspunkt från känt aktieägande i bolaget per den 30 september.

Vid ägarförändringar i Bolaget som påverkar sammansättningen av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna, får den av de tre största aktieägarna eller ägargrupperna som inte har någon ägarrepresentant i valberedningen kontakta valberedningens ordförande med önskemål om att utse ledamot. Valberedningens ordförande ska då informera övriga ledamöter om önskemålet. Om ägarförändringen inte är oväsentlig bör ledamot utsedd av aktieägare eller ägargrupp som inte längre tillhör de tre största ställa sin plats till förfogande och den nye aktieägaren eller ägargruppen tillåtas utse en ledamot. Valberedningens sammansättning bör dock inte förändras senare än två månader före bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum.

Valberedningen ska inom sig utse valberedningens ordförande. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot får inte vara valberedningens ordförande. Mandatperioden för den utsedda valberedningen löper intill dess att ny valberedning utsetts.

Valberedningen ska tillvarata Bolagets samtliga aktieägares intresse i frågor som faller inom ramen för valberedningens uppgifter. Utan att begränsa vad som tidigare sagts, ska valberedningen lämna förslag till:

a) ordförande vid bolagsstämma där styrelse- eller revisorsval ska äga rum,
b) antal stämmovalda styrelseledamöter och styrelsesuppleanter,
c) ordförande, övriga stämmovalda ledamöter i styrelsen och eventuella styrelsesuppleanter,
d) arvode och annan ersättning för styrelseuppdrag till var och en av de stämmovalda styrelseledamöterna och till ledamöter av styrelsens utskott,
e) antal revisorer och revisorssuppleanter,
f) revisorer och eventuella revisorssuppleanter,
g) arvode till revisorer, och
h) beslut om principer för tillsättande av ledamöter i valberedningen och instruktion för valberedningens arbete, i förekommande fall.

Valberedning inför årsstämma 2023

Inför Fragbite Groups årsstämma som skall hållas den 12 maj 2023 utgörs valberedningen av följande medlemmar:

– Michael Lundgren, utsedd av Mikael A Pettersson
– Patrik Sandberg, utsedd av Barbarian Group AB
– Johan Ekberg, utsedd av Santhe Dahl

Aktieägare som vill lägga fram förslag till valberedningen kan göra detta via e-post till info@fragbitegroup.com eller per post till adressen: Fragbite Group AB, Valberedning, Mäster Samuelsgatan 45, 111 57 Stockholm.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken