Företrädesemission

Företrädes-emission

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.

Styrelsen i AB (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) har beslutat om en kapitalisering om maximalt cirka 72,1 MSEK genom nyemission av högst 109 206 446 Units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget lämnas i ett EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 28 juli och kan laddas ned via nedanstående länk.

Sammanfattning av företrädesemissionen

  • Emissionslikviden avser nyttjas för återbetalning av Bolagets utnyttjade kreditfaciliteter samt att stärka balansräkningen för att tillvarata innevarande möjligheter att öka lönsamheten för Bolagets portfölj.
  • En (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) Unit, bestående av trettiotre (33) nyemitterade aktier samt fyra (4) nyemitterade teckningsoptioner av serie TO 2 (”Teckningsoptionerna”). Detta innebär att totalt högst 3 603 812 718 nya aktier samt 436 825 784 nya Teckningsoptioner kan ges ut. Teckningsoptionerna avses tas upp till handel på Nasdaq First North Growth Market.
  • Teckningskursen har fastställts till 0,66 SEK per Unit, motsvarande 0,02 SEK per aktie. Teckningsoptionerna ges ut vederlagsfritt.
  • Genom Företrädesemissionen kan Fragbite Group initialt som högst tillföras cirka 72,1 MSEK före avdrag för kostnader hänförliga till Företrädesemissionen, vilka beräknas uppgå till cirka 11 MSEK varav cirka 6,5 MSEK utgörs av garantiersättning givet att samtliga garanter väljer kontant ersättning. Vid full teckning och fullt utnyttjande av samtliga Teckningsoptioner inom ramen för emitterade Units kan Bolaget komma att tillföras ett ytterligare kapitaltillskott om högst cirka 13,1 MSEK.
  • Teckningsperioden löper från och med den 2 juli 2024 till och med den 16 juli 2024. Uniträtter som inte utnyttjas under teckningsperioden blir ogiltiga och förlorar sitt värde. Handel med uniträtter planeras att ske på Nasdaq First North Growth Market från och med den 2 juli 2024 till och med den 11 juli 2024. Handel i BTU (betald tecknad unit) planeras ske på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 2 juli 2024 till och med omkring den 25 juli 2024.
  • Företrädesemissionen innebär en initial maximal utspädning om cirka 97,1 procent. För det fall Företrädesemissionen fulltecknas och samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillkommer ytterligare en utspädningseffekt, motsvarande cirka 10,5 procent i förhållande till det nya antalet aktier efter fulltecknad Företrädesemission.
  • Utnyttjandeperioden för utnyttjande av Teckningsoptioner infaller under perioden från och med den 1 oktober 2024 till och med den 15 oktober 2024. Teckningskursen vid utnyttjande av Teckningsoption uppgår till 0,03 SEK per aktie. Om samtliga Teckningsoptioner utnyttjas för teckning av aktier tillförs Bolaget ytterligare högst cirka 13,1 MSEK före emissionskostnader. Fullständig information avseende Företrädesemissionen och information om Bolaget lämnas i ett EU-tillväxtprospekt som offentliggjordes den 28 juli och kan laddas ned via ovanstående länk.

Anmälningssedel och villkor

Teckningsvillkor
Anmälningssedel med företrädesrätt
Anmälningssedel utan företrädesrätt

Handlingar införlivade genom hänvisning

Fragbite Group, Finansiell rapport 1 jan – 31 mars 2024, omräknad enligt K3
Fall Damage Studio Årsredovisning 2023
Fall Damage Studio Årsredovisning 2022
Fragbite Group Årsredovisning 2023
Fragbite Group Årsredovisning 2022

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken