Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Delårsrapport för perioden januari – juni 2021

Regulatorisk31 August, 2021 klockan 08:45

Grunden för vår fortsatta resa är lagd

Andra kvartalet 2021

 • Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 17,2 MSEK (2,5), en ökning med 589%.
 • Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster) uppgick till -2,9, MSEK (-1,7).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) för det andra kvartalet uppgick till -4,5 MSEK (-1,7). Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med -1,6 MSEK.
 • Resultat efter skatt uppgick till -17,0 MSEK (-6,2).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,20 SEK (-0,22).

Första halvåret 2021

 • Nettoomsättningen för de första sex månaderna uppgick till 19,6 MSEK (2,9), en ökning med 572%.
 • Justerad EBITDA (justerat för jämförelsestörande poster) uppgick till -3,6 MSEK (-4,5).
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) för de första sex månaderna uppgick till -7,0 MSEK
  (-4,5). Jämförelsestörande poster påverkade resultatet med 3,4 MSEK.
 • Resultat efter skatt för de första sex månaderna uppgick till -24,4 MSEK (-13,5).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,28 SEK (-0,47).

Viktiga händelser under första halvåret

 • Förvärv av Fragbite AB den 18 februari.
 • Riktad nyemission i februari om 35,4 MSEK före emissionskostnader genomfördes i februari.
 • Ytterligare två riktade nyemissioner genomfördes i april och maj vilka tillförde bolaget 31,7 MSEK före emissionskostnader.
 • Förvärv av Playdigious SAS den 31 maj.
 • Upptagande av bankfacilitet om 15 MSEK via Nordea Startup & Growth.
 • Namnbyte från Funrock AB till Fragbite Group AB (publ) genomfört.
 • Riktad nyemission i juni om 25 MSEK före emissionskostnader genomförd. Denna nyemission registrerades hos Bolagsverket efter rapportperiodens utgång.
 • Bolagstämman beslutade att omvälja Niclas Bergkvist, Claes Kalborg och Dawid Myslinski till ordinarie ledamöter samt att nyvälja David Wallinder och Sten Wranne till styrelseledamöter.
 • Stämman bemyndigade styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Styrelsen i Fragbite Group har tecknat teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022.
 • Erbjudandet inför listning på Nasdaq First North Growth Market tecknades till 788 procent och tillförde Bolaget drygt 22 MSEK före emissionskostnader. Handeln av Fragbite Groups aktier inleddes den 12 juli 2021 under kortnamnet (ticker) FRAG.
 • Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod.

Proformaredovisning för andra kvartalet och första halvåret
En proformaredovisning har tagits fram för att visa hur den finansiella utvecklingen hade sett ut om de senaste genomförda förvärven Fragbite AB samt Playdigious SAS hade förvärvats den 1 januari 2021.

Fragbite Group koncernen Apr – jun Jan – jun
KSEK Proforma 2021 2021 2020 Proforma 2021 2021 2020
Nettoomsättning 32 603 17 202 2 495 32 603 19 563 2 913
Justerad EBITDA 781 -2 943 -1 731 4 194 -3 587 -4 491
EBITDA* -777 -4 502 -1 731 813 -6 968 -4 491
EBIT -13 076 -16 779 -6 209 -16 428 -24 172 -13 208
Resultat efter skatt -14 383 -17 034 -6 221 -18 743 -24 442 -13 461
* Resultatet belastas med extraordinära kostnader per Q1 med 1 823 KSEK och Q2 med 1558 KSEK. Kostnaderna är direkt hänförbara till IPO-processen.

VD har ordet
Ett händelserikt kvartal har passerat, där mycket tid och kraft gått åt till att lägga grunden för vår fortsatta resa. Ett viktigt steg tog vi redan under det första kvartalet, då vi förvärvade Fragbite AB och genom det förvärvet skapade oss en ledande position inom e-sport i Norden. I maj slutförde vi förvärvet av Playdigious SAS, en fransk distributör och spelförläggare, vilken därmed också lagt grunden till koncernens tredje affärsområde; Publishing & Indie Games. Förvärven markerar inledningen på en spännande fas i bolagets historia där vårt uttalade syfte är att behärska hela värdekedjan inom mobila dataspel och e-sport från idé till marknad.
 
Under kvartalet har vi fokuserat på att bygga en strukturell plattform för hela koncernen, bl.a. genom att vi förstärkt vår ledningsgrupp men även vår styrelse. Bl.a. tillträdde Marcus Teilman som vice VD och Head of M&A i slutet av april och Charlotta Deuschl har tillträtt som Interim CFO. Till styrelsen har Sten Wranne och David Wallinder valts in. Sten har i egenskap av tidigare CFO för Stillfront Group under ca 4 år väldigt relevanta erfarenheter för en bolagsgrupp som vår. David är grundare av FunRock och besitter värdefulla erfarenheter från mobilspelsindustrin samt förvärvsintensiva verksamheter.
 
Tillsammans har vi dels förberett bolaget för en notering på Nasdaq First North Growth Market, vilken skedde den 12 juli 2021, dels har vi sedan januari fram till noteringen rest drygt 110 MSEK. En del av denna likvid har använts till förvärven av Fragbite AB och Playdigious, och återstoden av likviden skapar också goda förutsättningar för oss att kunna driva en fortsatt offensiv förvärvsagenda. Jag är övertygad om att kapitaltillskotten och den ökade transparensen som kommer från att vara noterad kommer att underlätta vår expansion och attraktionskraft, både på befintliga och nya marknader samt i diskussioner med potentiella partners och förvärvsobjekt. Vi har under kvartalet träffat många duktiga entreprenörer där vi byggt upp ett gott kontaktnät av potentiella förvärvskandidater framåt. Vi har idag också skapat oss en position att kunna ha lyxen att vara noggranna och selektiva i våra förvärvsprocesser. Vår pipeline av förvärvskandidater är ständigt växande, men vi tackar även nej till ett flertal bolag som inte passar in på våra förvärvskriterier.
 
Som noterat bolag är jag övertygad om att vi kan skapa långsiktigt aktieägarvärde, genom att systematiskt arbeta med följande principer:

 • Vi kommer fortsätta att sätta våra kunder och följare i första hand och utveckla koncept, erbjudanden och spel som de älskar.
 • En noterad aktie underlättar för oss att exekvera på vår offensiva förvärvsagenda.
 • Våra investeringsbeslut, vare sig de gäller spel, e-sporterbjudanden eller förvärv, kommer alltid vara drivna av vår långsiktiga vision och ambition att bygga aktieägarvärde, snarare än av marknadens kortsiktiga förväntningar.

Intäkterna under det andra kvartalet uppgick till rekordhöga 17,2 MSEK, med en justerad EBITDA på -2,9 MSEK. Det är dock viktigt att poängtera att förvärvet av Playdigious har endast konsoliderats in från den 31 maj samt att vårt affärsområde E-sport uppvisat en lägre försäljning än förväntat, vilket är en direkt effekt av pandemin. En proformaredovisning har tagits fram i syfte att påvisa hur resultaträkningen hade förväntats sett ut om både Fragbite AB och Playdigious SAS hade förvärvats den 1 januari 2021. Omsättningen för det andra kvartalet hade då uppgått till 34,1 MSEK med en justerad EBITDA på 0,8 MSEK. För första halvåret 2021 hade då omsättningen uppgått till 57,5 MSEK med en justerad EBITDA på 4,2 MSEK.
 
Mobilspelplattformar som skalar
Genom våra mobilspelstudios FunRock och Prey Studios kan jag glädjande konstatera att våra två spelmotorer visat på bra skalbarhet med flera spelsläpp i planen framåt. Under kvartalet fortsatte utvecklingsarbetet av uppföljaren till MMA Manager 2021 med förbättrad speldesign och spelmekanik i syfte att öka underliggande nyckeltal som LTV (Lifetime Value) och retention av spelare. Spelet som planeras att lanseras globalt under det fjärde kvartalet, varför vi i det tredje kvartalet kommer att minska på marknadsföringsaktiviteterna och därmed också förväntar vi oss lägre spelintäkter från MMA Manager 2021, för att istället lägga vårt fokus på uppföljaren.
 
Efter kvartalets utgång blev MMA Manager 2021 utvalt av Apple som en sk ”featuring”, dvs marknadsfördes som ”Game of the Day” för den amerikanska publiken. Även om den händelsen inte har haft någon väsentlig finansiell påverkan, så är det ett tecken på att vi kan skapa spel av hög kvalitet.
 
Vi presenterade också ett fördjupat samarbete med Tilting Point som kommer att hjälpa oss att marknadsföra en västerländsk version av Capital War med planerad lansering under det fjärde kvartalet. Titeln är ännu inte bestämd, men flera tester genomförs för närvarande i samarbete med Tilting Point. Till detta har vi ytterligare speltitlar som kommer att byggas på befintliga spelmotorer i idéstadie för lansering under kommande år.
 
Publishing och Indie Games
Jag är mycket glad över att under kvartalet ha kunnat välkomna och bekanta mig med Playdigious SAS och dess anställda. Strukturellt har vi blivit en starkare grupp och välkomnar två fantastiska och erfarna entreprenörer i Xavier Liard och Romain Tisserand, med spetskompetens och kunskap inom Publishing & Indie games. Spelet Dead Cells som lanserades i Kina i mitten på februari tillsammans med distributören Bilibili uppnådde under andra kvartalet totalt över 2 miljoner betalda nedladdningar sedan lanseringen. Under kvartalet lanserade Playdigious iOS-versionen av Northgard. Spelet släpptes i augusti även på Android. Playdigious verksamhet kan variera mellan kvartalen beroende på när i tiden spelsläpp sker, men jag är väldigt glad över att vi med detta förvärv diversifierar intäktsströmmarna jämfört med våra andra affärsområden.
 
E-sport
Under våren har Fragbite framgångsrikt genomfört ytterligare en säsong av det framgångsrika konceptet Fragleague, som är vår egen turnering inom spelen PUBG och CS:GO. Turneringarna har fortsatt att locka fler tittare. Vinnarna av Fragleague kvalificerar sig också automatiskt för en plats på den internationella tävlingsscenen inom PUBG i PCS (PUBG Continental Series). Utöver Fragleague har även One Blade Cup genomförts i både Norden och DACH-regionen på ett framgångsrikt sätt.
 
Covid-19 har påverkat Fragbite genom att ett flertal liveevents har ställts in. Bl.a. har The International flyttats från Stockholm till annan ort och vi har också märkt av att vissa av våra kunder spenderat mindre på marknadsföring mot e-sportsegmentet. Vi ser att detta är tillfälligt och räknar med ökande volymer igen i det fjärde kvartalet i år och med att under nästa år visa på nivåer överstigande de vi kunde se innan pandemin bröt ut. Vi avser att fortsätta att investera i fler e-sportkoncept framöver och skapa synergier mellan våra affärsområden, så att e-sporten kan nå nya nivåer.
 
En mycket god finansiell plattform
Ytterligare en viktig pusselbit lades under kvartalet då vi i början av juni upptog en bankfacilitet från Nordea Startup & Growth om 15 MSEK. Jag är övertygad om att detta kommer att skapa aktieägarvärde över tid, då vi genom detta har fler alternativ inför framtida finansieringar av eventuella förvärv för att kunna skapa en flexibel kapitalstruktur.
 
Intresset för vår notering på Nasdaq First North Growth Market var mycket stort och erbjudandet tecknades till 788%. I samband med detta tillfördes koncernen drygt 22 MSEK före emissionskostnader. Vår finansiella ställning är därmed mycket stark. Jag tycker att det är oerhört positivt att över 4 501 konton sökte tilldelning i noteringen varav 598 fick tilldelning. Spridningsemissionen tecknades av investerare i Sverige, Norge och Finland. Vi har med andra ord finansiella muskler att kunna genomföra förvärv eller andra offensiva tillväxtsatsningar när vi så finner det lämpligt.
 
Utsikterna för Fragbite Group AB ser bättre ut än någonsin. Vi har tack vare vår unika position där vi förenar e-sport och mobilspel i en bolagsgrupp, tillgång till det kapital som krävs för vår fortsatta expansion.
 
Jag tycker att vi genom de hittills genomförda förvärven visat att vi har kapacitet att exekvera på de högt ställda mål vi själva har satt upp och att Fragbite är en attraktiv hamn för entreprenörsledda, lönsamma bolag med expansiva affärsplaner.
 
Det är inspirerande att se så många nya aktieägare ansluta till Fragbite Group och jag vill passa på att tacka både er och befintliga aktieägare för ert stöd och engagemang. Vår resa har bara börjat och det ska bli spännande att ha er alla med framöver. Att vi fortsätter leverera på våra löften är en självklarhet.

Stefan Tengvall, VD och koncernchef

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken