Pressmeddelanden

Press-meddelanden

FunRock AB:s nyemission övertecknad

16 March, 2021 klockan 13:30

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION, ELLER OFFENTLIGGÖRANDE HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I AUSTRALIEN, KANADA, HONG KONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN HANDLING SKULLE VARA FÖRBJUDEN ENLIGT LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Fredagen den 12 mars 2021 avslutades teckningsperioden i FunRock AB:s (”Funrock” eller ”Bolaget”) nyemission (”Erbjudandet”) vilken genomfördes i huvudsak för att finansiera förvärvet av Fragbite AB. Efterfrågan var stor varför Erbjudandet om cirka 46 MSEK övertecknades. Styrelsen i Funrock har därför beslutat att utöka Erbjudandet med upp till 10 MSEK. Den extra likviden är avsedd för finansiering av ytterligare potentiella bolagsförvärv inom e-sport och gaming, med vilka Bolaget redan för dialog, samt för expansion av den övriga verksamheten. Styrelsen föreslår även namnbyte på Bolaget till Fragbite Group AB.

Bolaget har för avsikt att notera Bolagets aktier på en svensk marknadsplats under andra eller tredje kvartalet 2021 varvid Skills Corporate Finance och Advokatfirman Lindahl har anlitats som finansiell respektive legal rådgivare.

“Jag vill tacka alla aktieägare och investerare som har deltagit i emissionen och noterar ett stort intresse kring transaktionen vilket jag ser som ett bevis för att vi är på rätt väg. Vi befinner oss i en spännande fas i bolagets utveckling, där bolagets försäljning fortsätter att växa mycket tillfredsställande. Tillsammans ser vi fram emot fortsatt tillväxt och framtida börsnotering”, säger Stefan Tengvall, VD FunRock AB.

Teckning
Erbjudandet övertecknades vilket betyder att Bolaget tillförs cirka 46 MSEK i emissionslikvid före emissionskostnader. Skulle även det utökande Erbjudandet fulltecknas kommer Bolaget att komma att tillföras upp till 10 MSEK ytterligare. Teckningskursen var 3,4 SEK per aktie.

Tilldelning
Tilldelning av aktier, tecknade inom ramen för Erbjudandet, sker genom utskick av avräkningsnota. Tilldelade aktier ska betalas enligt instruktioner på avräkningsnotan senast den dag som anges på avräkningsnotan. De tecknare som erhållit tilldelning via anmälan till förvaltare erhåller meddelande om tilldelning via sin respektive förvaltare. Så snart emissionen har registrerats hos Bolagsverket kommer nya aktier att emitteras i den förda aktieboken. Bolagets aktier ämnas att, efter registrering hos Bolagsverket, anslutas till Euroclear.

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare i samband med nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Tengvall, VD FunRock AB

Tel: +46 70 483 93 50
Email: stefan@funrock.com

För mer information, besök www.funrock.com

Viktig information 
Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, sälja, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Funrock. Detta pressmeddelande har inte godkänts av någon regulatorisk myndighet och är inte ett prospekt. Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag, och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande riktar sig inte till personer som vistas i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA (med USA avses: Förenta Staterna, dess territorier, varje stat i Förenta Staterna samt District of Columbia) eller något annat land där erbjudande eller försäljning av nya aktier inte är tillåten. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller USA eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner eller där sådan åtgärd skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder utöver vad som följer enligt svensk lag. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller som skulle innebära krav på prospekt, annan erbjudandedokumentation, registreringar eller andra åtgärder. Underlåtenhet att följa denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933, i dess gällande lydelse eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner. 

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken