Pressmeddelanden

Press-meddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FRAGBITE GROUP AB (PUBL)

Regulatorisk12 May, 2023 klockan 13:46

Fragbite Group AB (publ), org.nr 556990-2777, höll den 12 maj 2023 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet
Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2022 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2022.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och med 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning ska ej utgå till ledamöter som är anställda av bolaget eller av bolag inom samma koncern som bolaget. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till ordförande i det av bolaget nyinrättade revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor
Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Tengvall, Sten Wranne, Claes Kalborg och Zara Zamani, samt nyval av Maria Andersson Grimaldi till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Stefan Tengvall.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Revideco AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revideco AB har för avsikt att utse Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Incitamentsprogram
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om införande av Incitamentsprogram 2023/2026, genom emission av högst 2 700 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma bolaget eller ett av bolaget anvisat dotterbolag. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ger innehavaren rätt att under tiden från och med den 2 juni 2026 till och med den 15 juni 2026 teckna en ny aktie i bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under perioden från och med den 15 maj 2023 till och med den 29 maj 2023. Årsstämman beslutade även att godkänna att bolaget, eller av bolaget anvisat dotterbolag, får överlåta högst 2 700 000 teckningsoptioner av serie 2023/2026 till ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner, anställda samt konsulter i bolaget eller dess dotterbolag verksamma i Sverige. Teckningsoptionerna ska förvärvas till ett pris som motsvarar teckningsoptionens marknadsvärde vid tidpunkten för överlåtelsen, beräknat med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell. Det maximala antalet tillkommande aktier beräknas uppgå till högst 2 700 000 stycken, motsvarande cirka 3 procent av det totala antalet aktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Ytterligare information från årsstämman
Fullständiga förslag avseende stämmans beslut enligt ovan finns tillgängliga på bolagets hemsida www.fragbitegroup.com. Protokollet från årsstämman kommer vidare att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.fragbitegroup.com senast två veckor efter årsstämman.

För mer information, vänligen kontakta: Marcus Teilman, CEO, e-post: mt@fragbitegroup.com.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken