Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Kallelse till extra bolagsstämma i Fragbite Group AB (publ)

Regulatorisk23 May, 2024 klockan 17:30

Aktieägarna i Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget) kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas den 25 juni 2024 kl. 09.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar kl. 08.30. Rätt att delta och anmälanDen som vill delta vid den extra bolagsstämman ska (i) vara upptagen som aktieägare i […]

Styrelsen i Fragbite Group AB beslutar om en företrädesemission om cirka 72,1 MSEK

Regulatorisk23 May, 2024 klockan 08:45

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION. Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) meddelade tidigare […]

Marcus Teilman lämnar på egen begäran uppdraget som VD

Regulatorisk23 May, 2024 klockan 08:37

VD Marcus Teilman har idag meddelat styrelsen för Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) att han önskar avsluta sin anställning. Styrelsen har accepterat hans begäran och har utsett ordförande Stefan Tengvall till tillförordnad VD. Stefan Tengvall kommer att lämna rollen som styrelsens ordförande, men kvarstår som styrelseledamot. Nuvarande styrelseledamot Sten Wranne tar över […]

Fragbite Group försätter dotterbolaget Fall Damage Studio i konkurs

Regulatorisk23 May, 2024 klockan 08:35

Styrelsen för Fragbite Group AB (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) har idag, den 23 maj 2024, beslutat att försätta dotterbolaget Fall Damage Studio AB (”Fall Damage”) i konkurs. Den pågående processen med att ingå avtal med en publisher för spelet ALARA Prime har inte ännu slutförts, vilket lett till en ohållbar finansiell situation för Fall Damage. […]

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FRAGBITE GROUP AB (PUBL)

Regulatorisk21 May, 2024 klockan 13:10

Fragbite Group AB (publ), org.nr 556990-2777, höll den 21 maj 2024 årsstämma, varvid följande beslut fattades: Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets […]

Delårsrapport för perioden januari – mars 2024

Regulatorisk16 May, 2024 klockan 10:15

Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2024. Första kvartalet 2024 Nettoomsättningen uppgick till 52,5 (55,2) MSEK. Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,5 (2,3) MSEK. Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,4 (0,2) MSEK. Periodens resultat uppgick till -22,0 (-4,8) MSEK. Kassaflödet från den löpande […]

Playdigious breddar distributionen for Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

03 May, 2024 klockan 08:55

Fragbite Group AB:s (publ) (“Fragbite Group”) helägda dotterbolag Playdigious har ingått avtal om att förlänga distributionen av Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder's Revenge (“TMNT”) via Netflix prenumerationsplattform. Därutöver kommer spelet under november att lanseras på Apple App Store och Google Play Store. I januari 2023 publicerade Playdigious TMNT på mobila plattformar exklusivt via Netflix, ett […]

Playdigious lanserar Loop Hero

30 April, 2024 klockan 15:45

Group AB:s (publ) ("Fragbite Group") dotterbolag Playdigious har idag lanserat den unika independent game-titeln Loop Hero på mobila plattformar efter en framgångsrik kampanjperiod. Loop Hero är utvecklat av Four Quarters och publiceras på PC och konsol av Devolver Digital. Sedan spelet först lanserades 2021 har både PC- och konsolversionerna rönt framgångar med såväl höga spelarbetyg […]

Nya avtal och uppdaterade uppskattningar avseende nettoomsättning för Playdigious pipeline

29 April, 2024 klockan 08:30

Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite Group" eller ”Bolaget”) uppdaterar härmed sina uppskattningar för nettoomsättning för Bolagets pipeline av kommande lanseringar av nya spel inom verksamheten för portning och publishing under helägda dotterbolaget Playdigious. Den totala uppskattade nettoomsättningen för innevarande pipeline av kommande lanseringar har ökat betydligt sedan augusti 2023 då estimat senast kommunicerades. Sedan Fragbite […]

Kallelse till årsstämma i Fragbite Group AB (publ)

Regulatorisk19 April, 2024 klockan 14:13

Aktieägarna i Fragbite Group AB (publ), org.nr 556990-2777 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2024, klockan 12:00, i Bolagets lokaler, Åsögatan 108, plan 9, i Stockholm. Anmälan Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska: dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 maj 2024, och dels […]

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken