Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Bokslutskommuniké 2022

Regulatorisk23 February, 2023 klockan 07:30

VD Marcus Teilman kommenterar: ”Fragbite Group har mer än dubblat nettoomsättningen under helåret 2022 drivet av såväl förvärvad som organisk tillväxt. EBITDA ökade från 6,1 MSEK till 11,9 MSEK. Målsättningen inför 2023 ligger fast; vår tydliga ambition är att växa med lönsamhet inom samtliga områden.”

Fjärde kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 73,2 MSEK (60,3).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,8 MSEK (10,2).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 5,8 MSEK (10,2).
 • Operativ EBIT uppgick till 4,0 MSEK (7,5).
 • Resultat efter skatt uppgick till -27,6 MSEK (-14,3).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,30 SEK (-0,17).

Helåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 254,1 MSEK (124,0).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,9 MSEK (6,1).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 12,8 MSEK (9,6).
 • Operativ EBIT uppgick till 5,3 MSEK (-3,1).
 • Resultat efter skatt uppgick till -103,1 MSEK (-50,4).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -1,14 SEK (-0,60).

Operativ EBIT definieras som EBIT exklusive icke-operationella av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Playdigious lanserade Spiritfarer exklusivt på Netflix.
 • Den första upplagan av Fragbite AB’s Svenska Cupen i CS:GO blev en publiksuccé, finalen på ett slutsålt Space Arena sågs online av 1,6 miljoner unika tittare.
 • Playdigious ingick avtal med Apple Arcade och lanserade en uppdaterad, exklusiv utgåva av Dead Cells.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Playdigious lanserade en mobilversion av det välkända spelet Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge exklusivt på Netflix.
 • Playdigious mobilversion av Dead Cells nådde i början av året 5 miljoner sålda enheter.
 • Wagmi och Lucky Kat inleder samarbete med Mysten Labs om web3-spelet Cosmocadia för lansering på blockkedjan Sui under 2023.
 • Lucky Kat ingår ytterligare avtal med partnern The Sandbox avseende utveckling av en upplevelse med parkour-tema för lansering i The Sandbox’ metaverse.

VD Marcus Teilman har ordet

Jag är glad att kunna summera helåret 2022 med att vi mer än dubblat nettoomsättningen från 124,0 MSEK till 254,1 MSEK, drivet av en kombination av förvärvad och organisk tillväxt. EBITDA har ökat från 6,1 MSEK till 11,9 MSEK. Värt att notera att den försäljning av tokens om drygt 3 MUSD som genomfördes under årets tredje kvartal periodiseras över 3 år och har sålunda bidragit med 5,5 MSEK under 2022.

Årets fjärde och sista kvartal visade sig vara det starkaste under året; nettoomsättningen ökade sekventiellt till 73,2 MSEK jämfört med det tredje kvartalet. Detta trots att vi spenderat väsentligt mindre på marknadsföring av MMA Manager 2, vilket påverkat kvartalets nettoomsättning. Samtidigt har EBITDA förbättrats jämfört med föregående kvartal.

Nettoomsättningen mot samma kvartal föregående år ökar med 21,3%, till viss del drivet av en positiv valutakursutveckling. EBITDA minskade dock jämfört med det fjärde kvartalet föregående år. Detta beror i huvudsak på att Bolaget under det fjärde kvartalet 2021 genomförde en NFT-försäljning av 5 555 avatarer i Panzerdogs, vilket i fjol inbringade ca 9,9 MSEK och som resultatfördes det kvartalet.

Sammanfattningsvis har det gångna året varit utmanande givet de betydande makrofaktorer som påverkat världsmarknaden och börsen negativt, men Fragbite Group har trots det visat att vi kan växa med lönsamhet.

Playdigious fortsätter att leverera
Jag kommer aldrig tröttna på förmånen att få upprepa att Playdigious fortsätter leverera på sina högt uppsatta mål. Under det fjärde kvartalet lanserades spelet Spiritfarer på Netflix plattform och de annonserade även att Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge skulle lanseras exklusivt på samma plattform, vilket skedde i januari i år. Därutöver lanserades Dead Cells på Apple Arcade, ett spel som nyligen kunde stoltsera med 5 miljoner sålda enheter sedan lansering av mobilversionen. Den växande spelportföljen i kombination med fler distributionsplattformar bidrar till att öka diversifieringen av våra intäkter inom Playdigious samtidigt som det också bevisar den höga kvalitet som det franska teamet förmår att leverera. Det starka intresset för samarbete från IP-ägare är också mycket glädjande och för närvarande pågår långt gångna diskussioner med ett flertal IP-ägare om lansering av fler spel. Därför kommer vi under året att skala upp teamet i Frankrike, för att öka kapaciteten att lansera primärt större titlar, både under 2023 men även under 2024 och kommande år därefter. Jag ser fram emot att kunna återkomma med mer information så snart vi har ingångna avtal på plats.

Investeringsår för Fragbite
2022 blev ett investeringsår för Fragbite AB, då vi tog en hel del kostnader i uppbyggnaden av nya turneringskoncept, primärt relaterade till Svenska Cupen, vilket bidrog till att dotterbolaget inte nådde lönsamhet. Att vi ska nå lönsamhet inom samtliga rörelsedrivande dotterbolag är en självklarhet, men de investeringarna som vi valde att ta under 2022 är klart motiverade sett till vad som uppnåddes, inte minst med tanke på succén med Svenska Cupen som hade 1,6 miljoner unika tittare på sin livesändning och en utsåld SPACE arena. En mycket god grund har lagts inför 2023, då vi inte bara planerar att öka intjäningen när vi nu väl bevisat och trycktestat konceptet, utan även optimerat vår organisation och våra kostnader.

Web3-marknaden ser ut att återhämta sig
Inom web3 har det talats om en riktig ”kryptovinter”, inte minst efter kraschen i FTX som dock inte haft en direkt påverkan på oss som bolag. Marknaden har generellt varit utmanande vilket lett till att investerare blivit mer avvaktande. Detta har bidragit till att vi avvaktat med våra planerade NFT- och tokenförsäljningar under perioden. Mot bakgrund av den generella prisnedgången på kryptovalutor under året har vi valt att skriva ned värdet på vårt innehav av Solana. Vår plan ligger emellertid fast och utvecklingen av de två web3-spelen Panzerdogs och Cosmocadia har fortsatt i god takt under perioden. Vi följer noga marknadsutvecklingen för att bedöma tidpunkten för kommande NFT- och tokenförsäljningar och vi har även pågående dialoger med så kallade ”market makers” för den kommande publika tokenförsäljningen.

För Cosmocadia har vi som tidigare kommunicerats valt att låta lansera spelet på den nya blockkedjan Sui. Sui drivs av Mysten Labs som vi känner väl, inte minst sedan tokenförsäljningen förra sommaren, då de valde att investera. Mysten Labs har tydligt uttalat sig om att de vill säkerställa en framgångsrik lansering av blockkedjan och har dessutom en stark ekonomisk ställning som möjliggör omfattande marknadsförings-aktiviteter av Sui, något jag bedömer även kommer att gynna oss. Samarbetet är mycket lovande och jag ser fram emot att följa utvecklingen noga.

Arbetet med MMA Manager 2 fortskrider
Som tidigare nämnts har vi under detta kvartal fokuserat på att optimera MMA Manager 2 för att förbättra våra interna KPI:er såsom bl.a. ”ARPU”, dvs genomsnittlig intäkt per användare samt ”LTV” (Life Time Value). Under kvartalet har vi därför valt att spendera mindre på marknadsföring, med en förväntad effekt på nettoomsättningen som följd. Marknadsföring för mobila enheter har generellt blivit svårare och dyrare de senaste åren, varför vi har valt att fokusera på att förbättra de interna nyckeltalen innan vi på nytt skalar upp marknadsföringen av spelet. Ansträngningarna hittills visar på en förbättring av våra interna nyckeltal och detta arbete förväntas pågå ytterligare en tid innan vi förväntar oss en successiv uppskalning av marknadsföring. Vi lägger nu också extra vikt vid finjusteringar av den underliggande spelmotorn i syfte att få god utväxling på när vi tar nästa steg och adderar fler titlar i genren.

Framtidsutsikter 2023
Inför 2023 ser jag fram emot att kunna presentera fler starka titlar som Playdigious publicerar. Jag förväntar mig även att vår web3-verksamhet tar ytterligare kliv och visar styrka genom både NFT-försäljning och försäljning av fler tokens. Ledningen för såväl FunRock & Prey Studios som Fragbite AB är beslutsamma och väl förberedda i sina planer att nå lönsamhet och positivt kassaflöde under 2023. Summerar vi detta så kan jag konstatera att målsättningen inför 2023 ligger fast; vår tydliga ambition är att växa med lönsamhet inom samtliga områden. Jag känner mig trygg i att den potential, kraft och passionerade framåtanda som finns inom gruppen kommer att bidra till ett positivt och minst sagt intressant 2023.

Stockholm 23 februari 2023

Marcus Teilman
VD och Koncernchef

Rapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt tillgänglig för nedladdning på Fragbite Group’s hemsida: www.fragbitegroup.com/finansiella-rapporter/

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken