Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Bokslutskommuniké 2023

Regulatorisk22 February, 2024 klockan 07:30

VD Marcus Teilman kommenterar: ”Efter ett transformativt 2023 under vilket Fragbite Group gjort ett antal avgörande investeringar, har vi lagt grunden för att 2024 ska bli ett år att minnas.”

Fjärde kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 60,4 MSEK (73,2).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,1 MSEK (5,8).
 • Operativ EBIT* uppgick till 2,5 MSEK (4,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till 18,5 MSEK (-27,6).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 0,16 SEK (-0,30).

Helåret 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 237,2 MSEK (254,1).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 16,2 MSEK (11,9).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 16,2 MSEK (12,8).
 • Operativ EBIT* uppgick till 8,0 MSEK (5,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -53,1 MSEK (-103,1).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,47 SEK (-1,10).

*Operativ EBIT definieras som EBIT exklusive icke-operationella av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Playdigious ingår avtal om distribution av Dead Cells via globala plattformen Netflix.
 • Fragbite Group förvärvar Fall Damage Studio AB.
 • Fragbite Group genomför en riktad nyemission samt upptagande av lån.
 • Fragbite AB engagerar Tele2 som sponsor för Svenska Cupen under två år.
 • Playdigious lanserar Shapez på mobila plattformar.
 • Playdigious lanserar Little Nightmares på mobila plattformar.
 • Playdigious lanserar Dungeon of the Endless i Kina.
 • Wagmi genomför riktad försäljning av $KOBAN tokens om 800 000 EUR.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Herdjie Zhou övergår till rollen som Senior Advisor för Fragbite Group med fokus på intäktsgenerering inom web3. Styrelseledamot Zara Zamani utses till tillförordnad VD för Lucky Kat.
 • Playdigious lanserar Potion Permit på mobila plattformar.
 • Playdigious tillkännager kommande lansering av Loop Hero på mobila plattformar.
 • Playdigious ingår avtal om publishing av Linkito under Playdigious Originals.

VD Marcus Teilman har ordet

I oktober slutfördes förvärvet av Fall Damage, ett bolag vi med stor stolthet välkomnat in i Fragbite Group-familjen. De fyra grundarna, samtliga före detta Dice-veteraner, och deras team för med sig erfarenhet och kunskap på en oerhört hög nivå. Integrationen inom Fragbite Group har gått över förväntan och vi har identifierat många synergier på kort tid. Det taktiska First Person Shooter-spelet Alara Prime utvecklas enligt plan och vi fortsätter att finjustera spelet, bland annat med stöd av regelbundna, kvalitativa speltester. Som jag har varit inne på tidigare så kommer Alara Prime bli ett helt unikt spel på marknaden inom denna genre. Spelet är både actionfyllt och har en hög grad av taktiska element, mycket tack vare det unika i att ha tre lag om fyra spelare som möter varandra.

Lovande dialoger med ett flertal förläggare pågår, och jag bedömer att intresset för spelet är högt. För Fall Damage är det viktigt att hitta rätt partner som också förstår det unika med spelet och som har förmågan att marknadsföra det på bästa sätt. Jag ser fram emot att få återkomma kring utkomsten av dessa dialoger.

Playdigious rustade för ett intensivt år
Playdigious har inlett 2024 i hög takt med en lyckad lansering av Potion Permit och två nya titlar annonserade, detta efter ett starkt avslut på 2023 med den av spelarna mycket efterfrågade Little Nightmares som lanserades i december. Tack vare de satsningar som genomfördes under 2023 i syfte att öka Playdigious kapacitet, planerar dotterbolaget nu att lansera 6-8 nya mobilspel under 2024, en fördubbling av lanseringstakten jämfört med tidigare år. Playdigious har lyckats bygga ett starkt varumärke inom sin nisch, vilket bland annat resulterat i att ett flertal av de lanseringar vi har att se fram emot under 2024 och 2025 är välkända speltitlar. Detta innebär en större produktion, men framför allt högre intäkter över tid än ett genomsnittligt spel som Playdigious lanserat historiskt. Det kommer att ge ringar på vattnet och min bedömning är att Playdigious nu på allvar är med och utmanar om ännu större titlar och betydande samarbeten.

Förutom en ökad lanseringstakt av nya spel fortsätter arbetet med att steg för steg expandera distributionen av hela Playdigious spelportfölj. Under fjärde kvartalet lanserades storsäljaren Dead Cells på Netflix och Dungeon of the Endless fick godkänt för distribution i Kina. Fler och större avtal som möjliggör ökade intäkter från befintliga spel är fortsatt i fokus under 2024.

Slutligen har investeringarna i Playdigious även möjliggjort etableringen av publishingverksamheten Playdigious Originals som sjösattes i somras. Med två speltitlar planerade för lansering på PC under 2024, och fler avtal i pipeline, är jag mycket nöjd över hur snabbt och professionellt den verksamheten utvecklas.

Lucky Kat går in i en ny fas
Verksamheten i vårt holländska dotterbolag har varit under förändring med skiftat fokus från hypercasual till web3. Under det fjärde kvartalet hölls en hög utvecklingstakt vilket bland annat resulterat i att Cosmocadia nyligen framgångsrikt mjuklanserades på mobil.

2023 var ett svårt år för finansmarknaderna vilket hade en kraftigt inbromsande effekt på web3. Mot slutet av året vände dock marknaden uppåt igen och i december kunde vi genomföra en riktad försäljning av tokens om 800 000 EUR och knöt samtidigt nya, välmeriterade investerare till oss. Det ger råg i ryggen inför det vi har framför oss.

Efter åtta år valde nyligen Herdjie Zhou att lämna rollen som VD för Lucky Kat, för att övergå till rollen som Senior Advisor. Att ytterligare en av våra grundare väljer att fortsätta verka inom gruppen är ett fint kvitto på att vi lyckats bygga den kultur vi eftersträvat inom Fragbite Group. Herdjie kommer fokusera på den kommande publika lanseringen och försäljningen av vår speltoken $KOBAN vilken är en viktig byggsten i web3-portföljen. Till hjälp har han styrelseledamot Zara Zamani som axlat rollen som tillförordnad VD. Zara är mycket välmeriterad och har de rätta förutsättningarna att bistå Lucky Kat när de nu tar nästa kliv framåt.

MMA Manager 2 utvecklas åt rätt håll
Under kvartalet ökade vi marknadsförings-insatserna för MMA Manager 2, vilket efter periodens slut visar på riktigt goda resultat. Bland annat har ARPDAU, dvs. genomsnittlig intäkt per dagliga aktiva användare förbättrats med 30% så långt under 2024 jämfört med Q4 2023. Särskilt februari månad ser hittills lovande ut, vilket ingjuter en optimism hos mig. Under 2024 ligger fokus på att omstrukturera samt förbättra lönsamheten inom Funrock & Prey Studios så att verksamheten kan växa ytterligare.

Fragbite AB når lönsamhet
Som tidigare aviserat återgår Fragbite AB till lönsamhet under 2023 och jag är oerhört stolt över vad teamet åstadkommit under året. Det är resultatet av ett hårt, målmedvetet arbete och framgång i att anpassa verksamheten efter nya förutsättningar. Primärt fokus på Svenska Cupen i kombination med byråverksamheten under varumärket Config har burit frukt och banat väg för tillväxt. Med en kommersiellt framgångsrik Svenska Cupen 2023 i ryggen, samt utökade uppdrag för Config på global nivå, går vi nu in i 2024 med goda förutsättningar att öka lönsamheten ytterligare.

Sammantaget uppgick nettoomsättningen under det fjärde kvartalet till 60,4 MSEK för gruppen, en minskning mot samma period föregående år, primärt hänförligt till lägre intäkter från gruppens hypercasualspel, helt enligt plan då vi i takt med förändrade förutsättningar på F2P-marknaden valde att avyttra en stor del av hypercasual-portföljen tidigare under året. Minskningen är även hänförlig till MMA Manager 2 då marknadsföringen av spelet under fjärde kvartalet skalades upp senare än föregående år. EBITDA minskade något jämfört med samma period föregående år, men för helåret 2023 förbättras lönsamheten avsevärt, detta trots att vi genomfört investeringar under 2023 som förväntas ge effekt under 2024 och framåt.

Under 2023 har vi gjort viktiga investeringar och omprioriteringar i syfte att understödja förbättrad lönsamhet framöver, vilket gör att jag är optimistisk inför framtiden för ett växande Fragbite Group.

2024 – ett år att se fram emot!
Vi har under 2023 lagt grunden för att 2024 ska bli ett år att minnas. Att Playdigious fortsätter ta rejäla kliv framåt är det nog få som tvivlar på. Fall Damage arbetar målmedvetet mot lanseringen av Alara Prime under tredje kvartalet. Hela styrkan på Fall Damage är engagerade i lanseringen, vilken kommer att bli transformativ och en direkt ”game changer” för hela gruppen. Jag är och förblir mycket positiv till denna investering. Att vår web3-verksamhet tar ytterligare kliv i rätt riktning samt att vi äntligen närmar oss lanseringen av $KOBAN är väldigt positivt, inte minst då den publika försäljningen kan ge ett tydligt tillskott rent finansiellt. Fragbite AB har hittat nya affärsmodeller för esporten och med det nått lönsamhet, vilket gör att vi kan sikta mot nya höjder under 2024. Förutsättningarna för att 2024 som helhet kan bli riktigt framgångsrikt är väldigt goda. Fragbite Group är en bolagsgrupp i början av sin resa och jag vill påminna om att enskilda kvartal kan komma att variera, men lyfter vi blicken och ser till helårsutveckling, så kan jag inte annat än att se ljust på framtiden!

Stockholm 23 februari 2024

Marcus Teilman
VD och Koncernchef

Rapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt tillgänglig för nedladdning på Fragbite Group’s hemsida: www.fragbitegroup.com/finansiella-rapporter/

Fragbite Groups VD och koncernchef Marcus Teilman och CFO Anders Rössel presenterar rapporten via livesänd webcast med början klockan 10.00. Presentationen hålls på engelska och följs av en frågestund. Länk: https://ir.financialhearings.com/fragbite-group-q4-report-2023

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken