Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Delårsrapport för perioden januari – juni 2022

Regulatorisk24 August, 2022 klockan 07:30

Hög aktivitetsnivå präglar vår vardag

Andra kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 54,2 MSEK (17,2).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till -1,4 MSEK (-4,5).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till -0,6 MSEK (-2,9).
 • Resultat efter skatt uppgick till -30,8 MSEK (-17,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,34 SEK (-0,20).

Första halvåret 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 108,9 MSEK (19,6).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,0 MSEK (-7,0).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 1,9 MSEK (-3,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -52,5 MSEK (-24,4).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,57 SEK (-0,28).

Viktiga händelser under första halvåret

 • Förvärvet av Lucky Kat slutfördes den 3 januari och i samband med det genomfördes en emission av totalt 3 944 551 aktier. Lucky Kats Q4-resultat var enligt förvärvsavtalet inkluderat i koncernens resultat för det fjärde kvartalet 2021.
 • Lucky Kat tecknade den 9 februari ett samarbetsavtal med The Sandbox för att skapa en egen värld med nöjesparkstema i Metaversum – ett decentraliserat digitalt ekosystem byggt på nästa generations internet – Web3.
 • Marcus Teilman, tidigare vice VD och Head of M&A, utsågs till ny VD och koncernchef med tillträde 25 maj.
 • Vid årsstämman omvaldes Niclas Bergkvist, Claes Kalborg, Dawid Myslinski, David Wallinder och Sten Wranne. Som nya ledamöter valdes Bolagets avgående VD och koncernchef Stefan Tengvall och Zahra Zamani. Vidare valdes Stefan Tengvall till styrelsens ordförande.
 • Vid årsstämman fattades även beslut om dels ett incitamentsprogram, dels ett personaloptionsprogram om vardera 1 350 000 optioner att erbjudas till ledande befattningshavare, övriga nyckelpersoner eller anställda i Bolaget och dess dotterbolag. Vidare fattades beslut om ett incitamentsprogram om 400 000 optioner att erbjudas till styrelseledamöter i Bolaget.
 • Playdigious lanserade i maj spelet Evoland II i Kina.
 • Playdigious släpper en mobilversion av Spiritfarer exklusivt på Netflix senare i år, vilket tillkännagavs under Netflix’s Geeked Week event i juni.
 • FunRock & Prey Studios lanserade i juni MMA Manager 2: Ultimate Fight på mobila enheter globalt på både Apple App Store och Android Google Play Store.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • WAGMI Limited, Gibraltar ("WAGMI"), ett nyligen etablerat dotterbolag till Fragbite Group, tillkännagav den 14 juli sin framgångsrika registrering som en "Virtual Assets Service Provider" hos Gibraltar Financial Services Commission.
 • I samband med förvärvet av Lucky Kat meddelades att en maximal tilläggsköpeskilling om 11 MEUR, baserat på Lucky Kats resultatutfall under åren 2021, 2022 och 2023, skulle kunna komma att utgå. Villkoren för den första tilläggsköpeskillingen har uppfyllts och Fragbite Group erlade den 15 juli 4 MEUR till säljarna av Lucky Kat, varav 3 MEUR betalades kontant och 1 MEUR betalades med 1 801 092 nyemitterade aktier i Fragbite Group.
 • Fragbite AB meddelade i juli att man i höst, i samarbete med Expressen, SPACE och MAX Burgers, kommer att lansera Svenska Cupen inom CS:GO, en nationell CS:GO-tävling.
 • WAGMI kom den 3 augusti överens med ett flertal ledande blockkedjeinvesterare om en försäljning av in-game tokens för 3,35 MUSD, i syfte att bygga sitt Metaversum.
 • WAGMI tillkännagav Web3-spelet Solcadia, som planeras att lanseras under 2023.
 • MMA Manager 2: Ultimate Fight har ökat sin ARPU med 82% jämfört med originaltiteln.

VD har ordet
De som känner mig väl vet att jag stortrivs när jag får arbeta i en miljö i högt tempo, med hög aktivitetsnivå samt stark genomförandekraft. Under min första tid som VD så bedömer jag att alla de aktiviteter som vi nu genomför motsvarar omvärldens förväntningar och kommer att ytterligare spegla de högt ställda ambitioner som vi som bolag har.
 
Rent finansiellt så ska det noteras att vi haft engångskostnader om ca 0,9 MSEK avseende bildandet av vårt nya dotterbolag WAGMI Ltd, vilket gör att vi redovisar en justerad EBITDA om ca -0,6 MSEK, samt att kvartalet belastats med ca 1,4 MSEK motsvarande en osäker intäkt som redovisats i en tidigare period. Detta har därmed påverkat kvartalets omsättning och resultat negativt. Jag anser att det andra kvartalet därmed är godkänt, men att vi kan prestera väsentligt bättre. Jag räknar således med succesivt förbättrat resultat under de kommande kvartalen givet den höga aktivitetsnivån i samtliga operativa enheter både under och efter kvartalet.
 
Vi har under kvartalet etablerat ett nytt dotterbolag, WAGMI Ltd i Gibraltar, som genom ett tätt samarbete med det vid årsskiftet förvärvade bolaget Lucky Kat, driver Panzerdogs och kommande Web3-spel. Där har vi även lyckats erhålla registrering som ”Virtual Assets Service Provider”, reglerad genom Gibraltar Financial Services Commission. Genom denna registrering blev vi ett av de första bolagen globalt i vår bransch med att vara reglerade inom blockkedjeteknik, samtidigt som vi även är en noterad bolagsgrupp. Det var också den byggsten som krävdes för att vi därefter framgångsrikt kunde sälja vår in-game token till ett antal utvalda strategiska investerare till ett belopp om cirka 3,35 MUSD. Dessa tokens kommer även kunna användas i andra Web3-spel. Ett av dessa kommer att vara Solcadia, som kommer att lanseras under 2023. Vår intäktsbas diversifieras och utökas ytterligare genom Solcadia, samt genom planerade, kommande NFT-försäljningar via Solcadia. Senare i år planerar vi även att genomföra en publik försäljning av NFT vilket förväntas ge oss ytterligare intäkter och likviditet. En NFT-kollektion har under kvartalet lanserats på The Sandbox plattform, vilket är ett första steg i att utöka vår närvaro på fler metaversum och därmed skapa fler affärsmöjligheter framgent.
 
Playdigious fortsätter att utvecklas bättre än plan. Under kvartalet har de bland annat släppt en DLC (Downloadable Content) för Dead Cells, lanserat Street of Rage 4 på mobila enheter samt lanserat Evoland II på den kinesiska marknaden. En av de nyheter som gläder mig mest är att man annonserat att spelet Spiritfarer kommer att lanseras exklusivt på Netflix plattform, vilket jag ser som ett styrketecken. Personligen tycker jag att denna typ av distributionsplattformar är intressant ur flera perspektiv, framför allt för att dessa prenumerationsintäkter för plattformar med redan stor kunddatabas ger mer muskler för distributören att köpa in fler spel framöver. Det kan skapa ytterligare affärsmöjligheter för oss i förlängningen och vi vill självklart vara en leverantör av högkvalitativa spel till den typen av plattformar framöver. Det finns mer att hämta av Playdigious fantastiska team och vi ser just nu över möjligheterna att kunna skala upp dess verksamhet ytterligare.
 
FunRock & Prey Studios lanserade i slutet av kvartalet spelet MMA Manager 2: Ultimate Fight i samarbete med Tilting Point. Spelet har uppvisat en lovande start, där vi bland annat sett en ökning av ARPU (Genomsnittlig Intäkt per Användare) om 82% för de 30 första dagarna sedan global lansering jämfört med samma tidsperiod för originaltiteln MMA Manager 2021 (som lanserades i april 2021). Det är fortfarande för tidigt att kunna dra några större växlar på detta, mer än att det ser lovande ut och vi kommer givetvis att löpande se över hur vi kan förbättra vår ARPU och andra nyckeltal ytterligare. Detta är en viktig första milstolpe och visar att medarbetarna i FunRock & Prey Studios arbetat hårt för att kunna lansera spelet med ett flertal kvalitetsförbättrande funktioner. För närvarande ser vi över möjligheterna till att lansera spelet även i Asien samt i Mellanöstern-regionen.
 
E-sportbolaget Fragbite AB har efter kvartalets utgång annonserat att man inom kort kommer att lansera Svenska Cupen i CS:GO. Detta görs i samarbete med Bonnier samt SPACE (världens största gamingcenter beläget i Stockholm och där även Fragbite Group och dess svenska enheter har sina kontor). Svenska Cupen är en nationell CS:GO-turnering där amatörer kan få möjlighet att kunna möta de allra bäst rankade lagen, däribland Ninjas in Pyjamas, som är rankade bland de 10 bästa lagen i världen. Vi vill med denna nya turnering stärka vår närvaro på den svenska e-sportscenen, men även bygga ett riktigt starkt varumärke över tid.
 
Förvärv är något som vi arbetat intensivt med redan innan vår IPO i fjol och det är något som vi kommer att fortsätta fokusera på. Vi genomför våra förvärv noggrant och metodiskt och kommer fortsatt vara mycket selektiva. Vi fortsätter enträget att bedriva detta arbete och har idag en stark pipeline av intressanta förvärvsobjekt samt ständigt pågående dialoger med potentiella målbolag och ser därmed fortsatt goda affärsmöjligheter framgent.
 
Slutligen vill jag passa på att tacka för förtroendet att få leda Fragbite Group. Vi har många duktiga medarbetare i vår bolagsgrupp och med alla de aktiviteter vi har genomfört samt planerar att genomföra, så är det min fulla övertygelse att vi går en ljus framtid till mötes.

Marcus Teilman, VD och Koncernchef

Delårsrapport för perioden januari – juni 2022 (Länk)

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken