Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Delårsrapport för perioden januari – mars 2023

Regulatorisk12 May, 2023 klockan 07:30

VD Marcus Teilman kommenterar: ”Första kvartalet präglas av hög verkställandegrad inom samtliga områden med flertalet viktiga milstolpar uppnådda. Med ett fortsatt högt tempo ser vi fram emot ett spännande och händelserikt 2023.”

Första kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 55,2 MSEK (54,7).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1,9 MSEK (2,4).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 1,9 MSEK (2,4).
 • Operativ EBIT uppgick till 0,1 MSEK (1,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till -25,3 MSEK (-21,7).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,27 SEK (-0,24).

Operativ EBIT definieras som EBIT exklusive icke-operationella av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Playdigious lanserade en mobilversion av det välkända spelet Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge exklusivt på Netflix.
 • Playdigious mobilversion av Dead Cells nådde i början av året 5 miljoner sålda enheter.
 • Lucky Kat och Wagmi inledde samarbete med Mysten Labs om web3-spelet Cosmocadia för lansering på blockkedjan Sui under 2023.
 • Lucky Kat ingick ytterligare avtal med partnern The Sandbox avseende utveckling av en spelupplevelse med parkour-tema för lansering i The Sandbox’ metaverse.
 • Lucky Kat och Wagmi annonserade att web3-spelet Panzerdogs och dess NFT-kollektion kommer migreras till blockkedjan Sui.
 • Playdigious kommunicerade att de kommer utveckla och publicera spelet Legend of Keepers för mobila plattformar med lansering den 23 maj 2023.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Fragbite Group anlitar en market maker inför försäljning av $KOBAN tokens vilka ska användas som premiumvaluta i Panzerdogs, Cosmocadia och framtida web3-titlar.
 • Fragbite Group tar över publicering av MMA Manager 2: Ultimate Fight.
 • Försäljning av NFT:er för web3-titeln Cosmocadia planeras inledas den 24 maj då även den första spelbara demoversionen av spelet görs tillgänglig.
 • Dotterbolaget Fragbite AB lanserade gaming- och esportbyrån Config.
 • Fragbite AB:s gaming- och esportbyrå Config nominerad till ”Årets Kampanj” av StockholmMediaAward.
 • Svenska Cupen i CS:GO kommer hållas med start under hösten 2023. MAX Burgers, Expressen/Bonnier och SPACE återkommer som samarbetspartners.
 • Styrelsen för Fragbite Group har beslutat om byte av redovisningsprincip till IFRS.

VD har ordet

Vi startar året i linje med våra förväntningar sett till hur spelsläpp och andra viktiga kommersiella aktiviteter är planerade i år. Nettoomsättningen uppgick till 55,2 MSEK, jämfört med 54,7 MSEK för samma period föregående år. EBITDA uppgick till 1,9 MSEK, att jämföra med 2,4 MSEK. Då ska tas i beaktning att vi har ökat kostnadsmassan och därmed kapaciteten i både Lucky Kat och Playdigious som ökat sin personalstyrka i förberedelse för ett mycket intensivt 2023. Även moderbolaget har ökat kostnaderna för bland annat centrala positioner såsom förvärv och investor relations men även ekonomi, delvis inför kommande IFRS-konvertering.

Kvartalet kan vid första anblicken se ut som ett avvaktande kvartal med få spelreleaser, men faktum är att alla delar av Fragbite Group uppvisat en hög aktivitetsnivå. Vi har fortsatt att hålla samma höga tempo under andra kvartalet för att säkerställa en god leverans för de säsongsmässigt starkaste kvartalen och för helåret 2023.

Förberedelse för fler och större framgångar inom web3
Lucky Kat har ökat satsningarna på att bygga ett större och än mer engagerat community inom web3 inför kommande NFT-försäljning av Cosmocadia, migrering av Panzerdogs till Sui samt tokenförsäljningar. I skrivande stund förbereder Lucky Kat lanseringen av NFT-kollektionen för Cosmocadia som planeras inledas den 24 maj. Samma dag görs en första spelbar version av spelet tillgänglig. Vi är mycket stolta över att Lucky Kat lyckats bli del av den exklusiva skara utvecklare vars spelprojekt lanseras först på blockkedjan Sui, som gick live för drygt en vecka sen. Även Panzerdogs kommer att migrera till Sui och efter det ser vi fram emot att kunna ta del av återkommande intäkter genom transaktionsintäkter för de NFT:er som säljs på andrahandsmarknaden via externa marknadsplatser. Vi har även anlitat Amber Group som market maker som ett första steg mot att sälja fler av våra tokens. Dessa kan komma att säljas vid ett eller flera tillfällen under nya namnet $KOBAN och kommer att kunna användas i alla nuvarande och kommande web3-spel som Fragbite Group kommer att lansera. Förutom att bistå med expertis kring försäljningen av tokens, har Amber Group även i uppdrag att upprätthålla likviditet i vår token så snart den börjat handlas på publika börser. Jag är mycket imponerad av vad organisationen inom Lucky Kat och Wagmi åstadkommit, speciellt med tanke på att lanseringen av Sui Mainnet gick snabbare än först planerat vilket krävde intensivt arbete av vårt team under det gångna kvartalet

Playdigious bygger en stark bottenplatta
Playdigious har liksom Lucky Kat satsat på utbyggd produktionskapacitet. Det gör att vi med större kraft och tyngd gått in i ett flertal ytterst intressanta affärsdialoger kring lansering av kommande speltitlar. Vi har ingått ett par avtal och är i slutfasen i andra dialoger, och med detta i ryggen bygger vi vidare på en stark och lönsam bottenplatta inom gruppen. Playdigious omsättning under det första kvartalet i år var marginellt lägre än motsvarande period föregående år, främst på grund av en lägre takt på spelsläpp. För de kommande kvartalen bedöms takten på spelsläpp öka, vilket medför att utsikterna för 2023 är goda att kunna uppvisa en tydlig organisk tillväxt jämfört med 2022. Jag ser fram emot att kunna återkomma och redogöra för mer detaljer kring hur detta arbete fortskrider.

Förbättrade förutsättningar för MMA Manager 2
Funrock & Prey Studios har i gott samförstånd med vår externa förläggare kommit överens om vi återtar ansvaret för att publicera MMA Manager 2. På så vis kan vi själva besluta om i vilka kanaler samt hur mycket vi vill marknadsföra spelet framgent. I det korta perspektivet gäller det att i detalj se till så att spelet återförs på ett sätt som säkerställer att vi kan dra nytta av den organiska trafiken. Som ett resultat av den senaste periodens strukturerade arbete med att förfina produkten har de underliggande nyckeltalen förbättrats successivt de senaste månaderna. Med denna förändring skapar vi oss förutsättningar för förbättrade marginaler, bland annat halverade avgifter till spelplattformar såsom Apple App Store och Google Playstore.

Fragbite AB tar viktiga kliv för att åter igen nå lönsamhet
Dotterbolaget Fragbite AB har under kvartalet ingått ett antal viktiga sponsoravtal inför Svenska Cupen som går av stapeln under det fjärde kvartalet 2023. Tack vare framgången i Svenska Cupen under 2022 så ser vi goda möjligheter till att få bättre betalt i år nu när konceptet bevisat sig. Speciellt glädjande är att den kampanj som togs fram för 2022 års titelsponsor MAX Burgers nyligen nominerats till ”Årets Kampanj” av StockholmMediaAwards. Fragbites byråverksamhet har nyligen lanserats under ett nytt varumärke: Config, för vilket nya avtal skrivits med kunderna Samsung och Philips som nu har givit Config utökade uppdrag på internationell nivå. Därutöver har förändringar genomförts i syfte att skapa en mer framåtlutad organisation, vilket gör att vi för helåret förväntar oss att detta dotterbolag åter blir kassaflödespositivt.

Grundbultarna på plats för ett ljust 2023
Vi har höga ambitioner och har därför fortsatt att investera i vår egen verksamhet genom nya rekryteringar av duktiga medarbetare för att nå fortsatt lönsam tillväxt. Genom Fragbite Groups decentraliserade organisation med självständiga enheter, har vi skapat förutsättningar för ett fortsatt starkt entreprenörskap med en hög grad av motivation och flexibilitet. Det tycker jag även har visat sig genom det hårda arbetet med hög aktivitet som vi nu uppvisar genomgående i hela koncernen. På förvärvssidan är vi fortsatt aktiva och framåtlutade med en god beredskap för att genomdriva förvärv som adderar värde till Gruppen. Även om året rent finansiellt inletts något trevande så är och förblir jag övertygad om att vi kommer att förbättra nettoomsättningen och resultatet avsevärt framöver och därmed uppnå en betydligt förbättrad nettoomsättning och EBITDA för 2023 jämfört med 2022.

Marcus Teilman, VD och Koncernchef

Rapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt tillgänglig för nedladdning på Fragbite Group’s hemsida: www.fragbitegroup.com/finansiella-rapporter/

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken