Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Delårsrapport för perioden januari – mars 2024

Regulatorisk16 May, 2024 klockan 10:15

Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) avger härmed delårsrapport för perioden 1 januari till 31 mars 2024.

Första kvartalet 2024

 • Nettoomsättningen uppgick till 52,5 (55,2) MSEK.
 • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,5 (2,3) MSEK.
 • Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 2,4 (0,2) MSEK.
 • Periodens resultat uppgick till -22,0 (-4,8) MSEK.
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 3,6 (-14,1) MSEK.
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,20 (-0,05) SEK.
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,20 (-0,05) SEK.

Viktiga händelser under perioden

 • Detta är koncernens första finansiella rapport upprättad i enlighet med IFRS. Jämförelsetal har räknats om.
 • Styrelseledamot Zara Zamani utses till tillförordnad VD för Lucky Kat.
 • Playdigious lanserar Potion Permit på mobila plattformar.
 • Playdigious tillkännager kommande lansering av Loop Hero på mobila plattformar.
 • Playdigious ingår avtal om publishing av Linkito under Playdigious Originals.
 • Playdigious tillkännager kommande lansering av Skul på mobila plattformar.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget uppdaterar uppskattad nettoomsättning för Playdigious pipeline av kommande spellanseringar till vilken ytterligare titlar adderats. Total uppskattad nettoomsättning tre år från lansering ökar till mellan 10 och 17+ MEUR
 • Playdigious lanserar Loop Hero på mobila plattformar.
 • Playdigious tillkännager lansering av Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge på Apple App Store och Google Play Store i november, vid sidan av fortsatt distribution via Netflix.

VD har ordet

Nettoomsättningen för det första kvartalet uppgick till 52,5 MSEK, vilket är en minskning mot samma kvartal föregående år med 2,6 MSEK, men som är helt och hållet hänförlig till avyttringen och ett minskat fokus på Bolagets hypercasualspel. Rensat för de avyttrade hypercasualspelen så ökade intäkterna med ca 7,6 MSEK, eller ca 17%. EBITDA ökade till 6,5 MSEK (2,3) och EBIT ökade till 2,4 MSEK (0,2).

Playdigious pipeline ökar i värde
Vårt franska dotterbolag har fortsatt på utstakad väg med att under kvartalet signera ett antal viktiga avtal som medfört en utökad pipeline, och Fragbite Group kunde nyligen uppdatera estimat för denna pipeline av nya speltitlar. Det gläder mig mycket att de satsningar vi gjort givit tydliga resultat, något som framgår av utvecklingen efter Bolaget senast kommunicerade estimat. Den totala uppskattade nettoomsättningen för innevarande pipeline är mellan 10 och 17+ MEUR, att jämföra det med estimat som kommunicerades i augusti 2023 vilket uppgick till en total uppskattad nettoomsättning på mellan 6 och 14+ MEUR. Estimaten motsvarar ett spels totala nettoomsättning under en treårsperiod från lansering, före licenskostnader och plattformsavgifter.

Det som framför allt är viktigt är att trots nästintill samma antal kommande spellanseringar har värdet av Playdigious pipeline ökat markant, drivet av att vi nu har fler större speltitlar att se fram emot. Det är ett kvitto om något på att Playdigious varumärke växer sig starkare. Utöver en expanderad pipeline av nya spel, där ytterligare dialoger dessutom pågår, fortsätter arbetet med att steg för steg expandera distributionen av hela Playdigious spelportfölj till nya plattformar och geografiska marknader.

Under kvartalet lanserades Potion Permit och ytterligare en titel fick godkänt för lansering i Kina – Dungeon of the Endless. Efter periodens utgång kunde vi meddela att Playdigious och Netflix enats om att förlänga TMNT: Shredder’s Revenge en period, samtidigt som spelet i november också lanseras på Apple App Store och Google Play Store. Allt sammantaget står Playdigious väl förberett för att växla upp sin lanseringstakt under året, enligt plan.

FunRock & Prey Studios tar steg framåt
MMA Manager 2 visade på tillväxt under det första kvartalet 2024 jämfört med samma kvartal föregående år vilket är mycket positivt. Höstens framgångsrika UA-kampanj har fortsatt under
våren vilket bland annat resulterat i att spelet nyligen nått över 4 miljoner nedladdningar. Teamet
har under perioden även arbetat med riktade uppdateringar för att förbättra spelupplevelsen och ytterligare driva mikrotransaktionerna, och vi fortsätter kommande månader att optimera marknadsförings-resurserna för att ta ytterligare kliv framåt. Arbetet fortsätter också med att öka lönsamheten för dotterbolaget, bland annat genom breddning av verksamheten mot nya intäktsmodeller, något vi kommer kunna redogöra för i nästkommande rapport.

Stark start på 2024 för esporten
Efter att esportverksamheten nådde lönsamhet för helåret 2023 ser utsikterna positiva ut att under 2024 kunna överträffa fjolåret. Verksamheten har normalt sin starkaste period under andra halvåret, men teamet har redan kommit långt i införsäljningen av nya projekt för Config samt sponsorskap av Svenska Cupen.

Lansering av $KOBAN
Inom vår web3-verksamhet har Zara Zamani på ett förtjänstfullt sätt lett och förberett verksamheten för den kommande publika lanseringen och försäljningen av tokens, parallellt med att våra web3-spel ytterligare anpassats för att möta upp det ekosystem som $KOBAN kommer utgöra. Det är ett digert arbete som görs med alla de förberedelser som krävs och jag ser fram emot att uppdatera marknaden framöver. Lucky Kat lanserade mot slutet av kvartalet Cosmocadia på mobil. Spelet lyfts tillsammans med Panzerdogs fram som tillhörande de viktigaste spelprojekten på blockkedjan Sui, och dialog med Sui pågår för att utöka samarbetet ytterligare.

Fall Damage
Dialoger med olika potentiella partners för Fall Damage’s spel ALARA Prime har tagit längre tid än beräknat. Den feedback vi fått avseende spelet har varit genomgående väldigt god. Dialogerna har också varit fler än förväntat och det har bidragit till att processen varit tidskrävande och pågått längre än optimalt. Utvecklingen av spelet är annars i fas och redo för lansering i slutet av tredje kvartalet, med möjlighet till mjuklansering redan i sommar.

Vi arbetar målmedvetet
Slutligen vill jag betona att vi arbetar hårt och målinriktat för att Fragbite Group skall bli så framgångsrikt som möjligt, både på kort och lång sikt. Vi har i grunden en stabil och lönsam verksamhet att stå på med ett antal viktiga möjligheter att realisera under 2024, ett år jag har stora förväntningar på givet allt som ligger i pipeline.

Stockholm 16 maj 2024

Marcus Teilman
VD och Koncernchef

Rapporten finns bifogad detta pressmeddelande samt tillgänglig för nedladdning på Fragbite Group’s hemsida: www.fragbitegroup.com/finansiella-rapporter/

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken