Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Delårsrapport för perioden januari – september 2022

Regulatorisk15 November, 2022 klockan 07:30

Betydande intäktsökning

Tredje kvartalet 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 71,9 MSEK (44,1).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 5,1 MSEK (2,8).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 5,1 MSEK (3,0).
 • Resultat efter skatt uppgick till -23,0 MSEK (-11,6).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,25 SEK (-0,14).

Första nio månaderna 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 180,9 MSEK (63,7).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 6,1 MSEK (-4,2).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 7,0 MSEK (-0,6).
 • Resultat efter skatt uppgick till -75,5 MSEK (-36,1).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,81 SEK (-0,42).

Viktiga händelser under kvartalet

 • Fragbite Groups nyligen etablerade dotterbolag WAGMI Limited, Gibraltar ("WAGMI"), tillkännagav den 14 juli sin registrering som en "Virtual Assets Service Provider" hos Gibraltar Financial Services Commission.
 • I samband med förvärvet av Lucky Kat meddelades att en maximal tilläggsköpeskilling om 11 MEUR, baserat på Lucky Kats resultatutfall under åren 2021, 2022 och 2023, skulle kunna komma att utgå. Villkoren för den första tilläggsköpeskillingen konstaterades vara uppfyllda och Fragbite Group erlade därmed den 15 juli 4 MEUR till säljarna av Lucky Kat, varav 3 MEUR betalades kontant och 1 MEUR betalades med 1 801 092 nyemitterade aktier i Fragbite Group.
 • Fragbite AB lanserade, i samarbete med Expressen och SPACE, Svenska Cupen inom CS:GO, en nationell CS:GO-tävling.
 • WAGMI ingick avtal med ett flertal ledande blockkedjeinvesterare om en försäljning av in-game tokens för 3,35 MUSD, i syfte att bygga sitt Metaversum.
 • WAGMI tillkännagav i augusti ytterligare ett Web3-spel, som planeras att lanseras under 2023.
 • MMA Manager 2: Ultimate Fight har de 30 första dagarna sedan lansering ökat sin ARPU med 82% jämfört med originaltiteln.
 • Playdigious tillkännagav i september sin kommande lansering av spelet Little Nightmares.
 • Playdigious beslutade att investera i ytterligare produktionskapacitet och nya immateriella rättigheter (IP:n) med avsikt att öka antalet utgivna titlar per år för mobila enheter.
 • Villkoren för den andra tilläggsköpeskillingen avseende förvärvet av Playdigious konstaterades vara uppfyllda. Fragbite Group erlade därmed den 26 september 1 MEUR till säljarna av Playdigious, varav 0,5 MEUR betalades kontant och 0,5 MEUR betalades med 958 081 nyemitterade aktier i Fragbite Group.
 • Fragbite Group har anställt Erika Mattsson som ny Chief Communications Officer med start i början av november.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Playdigious lanserade en mobilversion av succéspelet Spiritfarer, exklusivt på Netflix.
 • Tittarsuccé för premiärupplagan av Svenska Cupen i CS:GO.

VD har ordet
Hösten är här och med halva november bakom oss är det dags att sammanfatta årets tredje kvartal – ett kvartal som präglats av att flertalet viktiga pusselbitar kommit på plats. I ett bolag som Fragbite Group, där alla våra enheter håller högt tempo och blickar framåt, ligger det dagliga fokuset redan nu minst fyra kvartal fram i tiden i syfte att förbättra lönsamheten ytterligare på såväl kort som lång sikt. Det är därför ibland lätt att glömma vad som redan åstadkommits, men låt mig summera det tredje kvartalet med början i den finansiella utvecklingen
 
Under tredje kvartalet ökade nettoomsättningen med 32,6% till 71,9 MSEK jämfört med föregående kvartal och även rörelsemarginalen förbättrades. Nettoomsättningen jämfört med samma period föregående år ökade med 63,0%, men då är förvärvet av Lucky Kat, som förvärvades vid årsskiftet, inte inkluderat i jämförelsesiffrorna. EBITDA för kvartalet uppgick till 5,1 MSEK jämfört med justerad EBITDA för samma period föregående år om 3,0 MSEK. Den finansiella utvecklingen signalerar att Fragbite Group rör sig i rätt riktning, och med den verksamhetsutveckling som skett under kvartalet har vi skapat goda möjligheter för att även i det långa perspektivet uppvisa en stabil tillväxt.
 
En plattform för framtidens spel inom Web3
Inom Web3 har Fragbite Group numera två dotterbolag; det holländska Lucky Kat, förvärvat vid årsskiftet samt det nyetablerade bolaget WAGMI, beläget i Gibraltar. I juli erhöll det senare en registrering som ”Virtual Assets Service Provider” genom Gibraltar Financial Services Commission. Med detta blev Fragbite Group inte bara ett av de första noterade bolagen i världen i vår bransch att bli reglerade inom kryptotokens, utan det medför även att vi är väl förberedda inför en eventuell EU-reglering på området. Denna registrering innebär bl a att vi ställer höga krav på vilka investerare vi säljer tokens till, vilket understryker Fragbite Groups seriösa satsning och skapar trovärdighet.
 
Vi lyckades attrahera några av de internationellt mest namnkunniga investerarna inom Web3 i en så kallad ”Strategic round”, då vi i juli och augusti sålde drygt 239 miljoner tokens för ett totalt belopp om ca 3,35 miljoner USD. Därmed är en mycket viktig pusselbit lagd inför framtiden, då dessa första framsteg innebär att kapacitet etablerats som möjliggör en bred användning av tokens som spelvaluta i samtliga våra Web3-spel i framtiden. Vi planerar även för ytterligare försäljningar av ca 335 miljoner tokens framöver, där slutmålet är att genomföra en publik försäljning via en så kallad IDO (Initial Decentralized Offering). Tidpunkten för dessa försäljningstillfällen är ännu inte bestämd. Vi utvärderar löpande hur marknaden utvecklas för att säkerställa att satsningen utfaller så optimalt som möjligt. Det planeras därtill en NFT-försäljning av avatarer för det kommande Web3-spelet Cosmocadia (tidigare benämnt Solcadia), som är planerat att lanseras under 2023.
 
Playdigious med utökad kapacitet för långsiktigt uthållig tillväxt
Vårt franska dotterbolag Playdigious fortsätter att utvecklas väl. Spelet Little Nightmares lanserades i september och efter kvartalets utgång har Spiritfarer lanserats exklusivt på Netflix’ plattform. Därutöver har vi beslutat att investera i ytterligare produktionskapacitet samt förvärv av nya IP:n, dvs immateriella rättigheter. Playdigious har historiskt förbättrat både omsättning och resultat år efter år och har därigenom byggt en stabil plattform för fortsatt tillväxt. Därför är nu tiden mogen att skjuta till ytterligare resurser och förstärka kapaciteten, för att därigenom kunna öka den organiska tillväxttakten ytterligare över tid. Jag ser fram emot att få återkomma med vad de pågående diskussionerna som just nu förs med olika IP-ägare mynnar ut i.
 
Svenska Cupen i CS:GO, ett koncept att bygga vidare på
Det svenska e-sportbolaget Fragbite AB lanserade under kvartalet Svenska Cupen i CS:GO, ett samarbete med bl a Expressen och SPACE. I augusti kunde vem som helst delta genom ett öppet kval för att hålla drömmen vid liv om att få möta de allra största svenska CS-lagen. Finalen gick av stapeln i SPACE Arena i Stockholm i mitten av oktober och det internationella storlaget Ninjas in Pyjamas stod som segrare i denna första upplaga av turneringen. Turneringen genererade ett stort intresse med nästan 3 miljoner startade strömmar av våra livesändningar samt 1,6 miljoner unika tittare. Det stora intresset vittnar om att e-sport som marknad bör ha stor potential och här arbetar vi långsiktigt med att stegvis finansiera en satsning vi tror kommer kunna ge viktiga framtida intäkts- och resultatbidrag på sikt samt framgent även möjliggöra en geografisk expansion.
 
Lovande start för MMA Manager 2
Det svenska dotterbolaget FunRock & Prey Studios lanserade den 30 juni MMA Manager 2 och spelet har hittills visat på en lovande utveckling. Fokus under det fjärde kvartalet är att öka spelets ARPU, dvs genomsnittsintäkt per användare. Därför kommer vi att spendera något mindre på marknadsföring för att, när den nya funktionaliteten är på plats, åter skala upp. Över tid ser jag goda möjligheter att kunna släppa uppföljare inom andra sporter baserade på denna spelmotor.
 
För att summera: jag är nöjd med att hela koncernen under perioden hållit, och fortsätter att hålla, ett högt tempo. Genom satsningen på Web3 har vi goda möjligheter att stärka både resultat- och balansräkning, genom att fortsätta utveckla dessa affärsmöjligheter när marknadsförutsättningarna så föreligger. Playdigious driver sin verksamhet med en relativt låg risk och därför är vårt beslut att investera ytterligare i deras verksamhet naturligt. Att dessutom FunRock & Prey Studios samt Fragbite AB under kvartalet nått kommersiella framgångar gör att jag känner mig trygg i att vi långsiktigt kommer att öka Fragbite Groups tillväxttakt under lönsamhet. På kort sikt ser jag att vi har goda möjligheter att avsluta året på ett tillfredsställande sätt.

Marcus Teilman, VD och Koncernchef

Delårsrapport för perioden januari – september 2022 (Länk)

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken