Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Delårsrapport för perioden januari – september 2023

Regulatorisk23 November, 2023 klockan 07:30

VD Marcus Teilman kommenterar: ”Med ett tredje kvartal av målmedveten utveckling inom samtliga affärsområden, och flera viktiga spellanseringar och aktiviteter att se fram emot under årets sista kvartal, går Fragbite Group mot en stark avslutning på 2023.”

Tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,3 MSEK (71,9).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 2,7 MSEK (5,1).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 2,7 MSEK (5,1).
 • Operativ EBIT uppgick till 0,7 MSEK (3,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till –19,7 MSEK (-23,0).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,20 SEK (-0,24).

Första nio månaderna 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 176,8 MSEK (180,9).
 • Rörelseresultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 11,0 MSEK (6,1).
 • Justerad EBITDA (justerad för jämförelsestörande poster) uppgick till 11,0 MSEK (7,0).
 • Operativ EBIT uppgick till 5,5 MSEK (1,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till -71,6 MSEK (-75,5).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,74 SEK (-0,80).

Operativ EBIT definieras som EBIT exklusive icke-operationella av- och nedskrivningar av immateriella tillgångar.

Viktiga händelser under kvartalet

 • Playdigious tecknar avtal för att vidareutveckla och publicera åtta speltitlar till mobila plattformar, samt ökar lanseringstakten.
 • Anders Rössel utses till ny CFO och Head of M&A.
 • Marknadsföring av MMA Manager 2 i egen regi inleds.
 • Playdigious tillkännager speltiteln Shapez som kommer lanseras på mobila plattformar den 5 december 2023.
 • Fragbite Group erlägger slutlig tilläggsköpeskilling för förvärvet av Playdigious.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Playdigious lanserar framgångsrika spelet Dead Cells på Netflix.
 • Fragbite Group förvärvar Fall Damage Studio AB, tar upp lån om ca 20 MSEK samt genomför en riktad emission av units om ca 22 MSEK.
 • Fragbite Group tillträder förvärvet av Fall Damage.
 • Fragbite AB skriver avtal med ytterligare partners och sponsorer till Svenska Cupen. Tele2 ansluter för ett tvåårigt sponsorskap.

VD Marcus Teilman har ordet

Årets tredje kvartal präglades för oss i Fragbite Group-teamet till stor del av arbetet med förvärvet av Fall Damage som annonserades kort efter periodens utgång. Jag vill börja med att tacka alla involverade för en stark insats då vi lyckats genomföra ett viktigt och transformativt förvärv under utmanande marknadsförhållanden, och samtidigt än tydligare staka ut vägen framåt för Gruppen som helhet.

Nettoomsättningen under det tredje kvartalet uppgick till 61,3 MSEK, en liten ökning mot föregående kvartal trots att den viktiga lanseringen av titeln Little Nightmares sker i december och inte i juli som tidigare planerat. Spellanseringar är det som ofta gör att omsättningen varierar mellan kvartalen, vilket bland annat gav tydligt avtryck i tredje kvartalet föregående år då nettoomsättningen uppgick till 71,9 MSEK mycket tack vare lanseringen av MMA Manager 2. Under 2022 genererades också mer intäkter från hypercasualspel som därefter successivt minskat, delvis på grund av marknadsförhållanden och delvis då resurser omprioriterats till förmån för ett ökat fokus på web3. I år får vi istället ett extra händelserikt fjärde kvartal med flera ytterst intressanta lanseringar och aktiviteter innan 2023 skall summeras.

Fall Damage – ett transformativt förvärv
Den 11 oktober tillkännagavs förvärvet av Fall Damage Studio AB. Fall Damage utvecklar spelet ALARA Prime, som planeras att lanseras under det tredje kvartalet 2024. Spelet har varit i utveckling sedan 2019 och har sedan 2020 löpande testats mot nyckelmålgrupper med genomgående mycket goda resultat. I ALARA Prime tävlar tre lag om fyra personer mot varandra, vilket är unikt och skapar en särskiljande speldynamik samt kräver mer taktiskt tänkande av spelarna. Spelet kommer ta en position på marknaden för taktiska First Person Shooter-spel där det finns få alternativ idag. Det är designat och utformat för att understödja flertalet intäktsströmmar samt lämpar sig mycket väl för esportturneringar, vilket också skapar betydande synergier inom gruppen. Förvärvet är transformativt för Fragbite Group, då vi nu får tillgång till en studio med erfarenhet och kapacitet att utveckla spel av mycket hög kvalitet. För 2025 har vi som mål att Fall Damage ska uppnå en nettoomsättning mellan 480 och 680 MSEK med en EBITDA om mellan 55 och 86 MSEK. Jag är väldigt glad över transaktionsstrukturen för förvärvet som skapar incitament för samtliga parter att verkligen säkerställa god leverans av ALARA Prime. Det är nu mindre än ett år kvar till lanseringen, under vilket vi kommer att arbeta hårt och fokuserat med att optimera lanseringsplanen. Träffar vi plankan på rätt sätt så kan detta bli något riktigt stort!

Playdigious gasar på
Vi har många gånger kunnat konstatera att Playdigious levererar bättre än plan, och som en följd av det fattades i september 2022 beslut om ytterligare satsningar för ökad tillväxt. Tack var de investeringar som gjorts i Playdigious under 2023 kommer vi under 2024 minst kunna fördubbla antalet lanserade speltitlar till mobil – välrenommerade speltitlar som redan uppvisat kommersiell framgång på andra plattformar. Även om intäkterna fortsatt har en ojämn fördelning över kvartalen så är våra franska kollegor på rätt spår för att ytterligare förbättra tillväxt och lönsamhet mer jämnt fördelat över året. Under det fjärde kvartalet ser vi fram emot två lanseringar; Little Nightmares och Shapez, samt expansion av redan lanserade titlar till nya plattformar och marknader med bland annat en planerad lansering i Kina i slutet av december för en ännu ej namngiven titel. I oktober lanserades succétiteln Dead Cells på Netflix och spelet gjordes även nyligen tillgängligt på spanska vilket möjliggör en utökning av spelarbasen i Latinamerika. Och då har lanseringsfesten inom Playdigious knappt kommit igång. Jag ser väldigt mycket fram emot att få återkomma med fler positiva uppdateringar kring Playdigious vid nästa rapporttillfälle.

Över 1,5 miljoner spelare i Panzerdogs
Web3-verksamheten har fortsatt präglats av målmedvetet arbete och det är glädjande att igen kunna konstatera att våra två spel ligger i den absoluta framkanten för web3 gaming. Vi har under kvartalet satsat extra resurser på marknadsföring för att attrahera traditionella spelare till Panzerdogs och på ett sömlöst sätt integrera och introducera dessa för web3-komponenter. Antalet aktiva spelare i Panzerdogs är nu betydligt högre än den stora majoriteten av web3-spel på den globala marknaden, ett kvitto på både vilket hårt arbete som ligger bakom samt Lucky Kats position som pionjär. Vi har därtill samlat in värdefull data som vi nu använder för att optimera konverteringen av dessa nyrekryterade spelare till att göra köp i spelet. Som jag nämnde i mitt förra VD-ord är målsättningen att göra en publik försäljning av tokens samt lansera $KOBAN på den öppna marknaden. Dock med förbehållet att vi noggrant behöver följa marknaden samt ha en fortsatt tät kontakt med våra rådgivare för att välja den rätta tidpunkten, något som fortfarande är fallet. Vi har tillsammans med Lucky Kat och Wagmi bevakat marknaden under en längre tid och teamet är mycket väl förberett för att rulla ut lansering och försäljning så fort förutsättningarna är optimala. Att stå längst fram i ledet kan ibland vara tålamodsprövande, men det finns tillfällen när den mest gynnsamma vägen framåt är att ha is i magen. Parallellt med att vi bevakat marknaden inför publik lansering och försäljning, har vi även utrett alternativ för att göra ytterligare en riktad försäljning av $KOBAN tokens. Jag har förväntan att i närtid kunna uppdatera aktieägarna om utvecklingen avseende det.

MMA Manager 2 skalas upp
Under det tredje kvartalet har även resurser lagts på att marknadsföra MMA Manager 2 i egen regi, för att attrahera nya spelare och utröna i vilka marknadsföringskanaler spelet har bäst förutsättningar. Nu står vi inför en viktig fas, nämligen att öka marknadsföringen i de kanaler som hittills påvisat bäst resultat, för att på så vis kunna skala upp och växa användarbas och intäkter mer lönsamt. Under perioden har uppdateringar i spelet gjorts på två nivåer – först löpande uppdateringar med mindre, riktade förbättringar med syfte att sänka tröskeln för nya spelare. Därutöver har vi nyligen genomfört en större uppdatering genom att introducera spelformen ”Team vs. Team”, detta i syfte att öka köp och engagemang hos redan lojala spelare.

Fragbite AB återgår till lönsamhet
Fragbite AB har som tidigare kommunicerats sin mest aktiva period i slutet av året. Under det fjärde kvartalet hålls finalen av Svenska Cupen som just nu pågår, och man har under året också arbetat med att se över företagets kostnadsstruktur samt breddat intäktsströmmarna genom fler projekt under gaming- och esportbyrån Config’s paraply. Det gläder mig att kunna konstatera att Fragbite AB för helåret 2023 kommer att kunna uppvisa lönsamhet och därtill har slutit flera nya kundsamarbeten inför 2024, vilket gör att vi går in i nästa verksamhetsår i en positiv anda. Jag är genuint glad och stolt över att det hårda arbete som teamet i Fragbite lagt ned kommer att kunna återspeglas i siffrorna när vi ska sammanfatta helåret 2023.

Starkt upplopp av 2023 väntar
Med flera lovande spellanseringar att se fram emot under årets sista kvartal samtidigt som Svenska Cupen skall avgöras går vi mot en stark avslutning på 2023. Att vi dessutom genomfört ett transformativt förvärv gör att Gruppen även på sikt kommer kunna öka betydligt både i nettoomsättning och lönsamhet.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken