Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Erbjudandet i Fragbite Group inför listning på Nasdaq First North Growth Market kraftigt övertecknat, 788 procent av Erbjudandet

Regulatorisk07 July, 2021 klockan 16:20

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Fragbite Group AB (publ) (“Fragbite Group” eller “Bolaget”) är en snabbväxande koncern som tillhandahåller och utvecklar spel samt driver en e-sportplattform. Bolaget driver en global expansiv tillväxtstrategi företrädesvis baserad på förvärv inom främst mobilspel och e-sport. Bolagets styrelse har beslutat att genomföra en ägarspridning av Bolagets aktier genom emission av högst 3 750 000 nya aktier motsvarande cirka 15,0 MSEK (”Erbjudandet”). Erbjudandet har erhållit ett stort intresse bland såväl professionella investerare i Sverige som allmänheten i Sverige, Danmark och Finland. Erbjudandet genererade en total efterfrågan på drygt 118 MSEK, vilket motsvarar cirka 788 procent av Erbjudandet. Till följd av den höga efterfrågan har Bolagets styrelse beslutat om en utökningsoption (”Utökningsoptionen”) bestående av ytterligare 1 250 000 nyemitterade aktier samt att möjligheten till övertilldelning (”Övertilldelningsoptionen”), bestående av ytterligare 750 000 nyemitterade aktier, motsvarande 3,0 MSEK, kommer att utnyttjas. Som ett resultat av Erbjudandet (inklusive Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen) kommer Bolaget tillföras cirka 600 nya aktieägare. Handel på Nasdaq First North Growth Market beräknas inledas måndagen den 12 juli 2021.

Erbjudandet i korthet:

  • Priset i Erbjudandet var, som tidigare kommunicerats, 4,00 SEK per aktie (”Erbjudandepriset”), vilket motsvarar ett marknadsvärde på Bolagets aktier om totalt cirka 329 MSEK efter Erbjudandets genomförande (inklusive Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen).
  • Erbjudandet (inklusive Utökningsoptionen och Övertilldelningsoptionen) utgjordes av totalt 5 750 000 aktier
  • Till följd av att Erbjudandet fulltecknades har Bolagets styrelse beslutat att Utökningsoptionen ska utnyttjas till fullo samt att Övertilldelningsoptionen kommer att tilldelas till fullo. Fragbite Group kan därmed komma att tillföras högst 23 MSEK i bruttolikvid, dvs. före avdrag för transaktionskostnader som beräknas uppgå till cirka 2,7 MSEK. Exklusive Övertilldelningsoptionen tillförs Bolaget 20,0 MSEK före avdrag för transaktionskostnader.
  • Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 5 000 000 aktier från 76 610 303 aktier till 81 610 303 aktier, motsvarande cirka 6,1 procent av det totala antalet utestående aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande (inklusive Utökningsoptionen). Givet att Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo kommer antalet aktier att öka med ytterligare 750 000 aktier, motsvarande 0,9 procent av det totala antalet utstående aktier och röster i Bolaget efter Erbjudandets fullföljande (inklusive Utökningsoptionen samt Övertilldelningsoptionen).
  • De nya aktieägarna inkluderar svenska och nordiska investerare.
  • Beräknad likviddag är den 9 juli 2021. Handeln i Fragbite Groups aktie på Nasdaq First North Growth Market beräknas inledas måndagen den 12 juli 2021. Bolagets aktie kommer att handlas under kortnamnet ”FRAG” med ISIN-kod SE0015949334.
  • 24 av Bolagets aktieägare, inklusive styrelseledamöter och ledning, har genom avtal med Skills Corporate Finance Nordic AB, förbundit sig till en s.k. lock up avseende aktier som inte säljs inom ramen för Erbjudandet under en period om upp till högst 450 dagar från första dagen för handel på Nasdaq First North Growth Market. Åtagandena omfattar totalt cirka 40,2 procent av aktierna och rösterna i Bolaget efter Erbjudandet (inklusive Utökningsoptionen).

Stefan Tengvall, VD på Fragbite Group
”Det är fantastiskt att se det stora intresset för att investera i vårt företags tillväxt och vi är mycket tacksamma för förtroendet från både institutionella investerare och allmänheten. Samtidigt får jag blandade känslor eftersom många som ville delta inte kunde få några aktier den här gången.”

Niclas Bergkvist, styrelseordförande på Fragbite Group
”Fantastisk kul att se det stora intresset att följa med oss på resan att bygga Fragbite Group. Jag vill välkomna alla nya aktieägare till FRAG!”

Stabiliseringsåtgärder
Fragbite Group har anlitat ABG Sundal Collier ASA att i samband med Erbjudandet genomföra transaktioner för att upprätthålla marknadspriset för aktierna på en nivå över det som annars skulle kunna råda på den öppna marknaden. Sådana stabiliseringstransaktioner kan genomföras på Nasdaq First North Growth Market, på OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst under den period som börjar per dagen för handel med aktier på Nasdaq First North Growth Market och slutar senast 30 kalenderdagar därefter. ABG Sundal Collier ASA har dock ingen skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder och det finns ingen garanti för att stabiliseringsåtgärder kommer att vidtas. Under inga omständigheter kommer transaktioner att genomföras till ett högre pris än det som anges i Erbjudandet.

ABG Sundal Collier ASA kan använda Övertilldelningsoptionen för att övertilldela aktier för att möjliggöra stabiliseringsåtgärder. Stabiliseringsåtgärderna, om de genomförs, kan avbrytas när som helst utan något meddelande men måste avbrytas senast inom ovannämnda 30-dagarsperiod.
Senast vid utgången av den sjunde handelsdagen, efter att stabiliseringstransaktioner har genomförts, i enlighet med artikel 5.4 i marknadsmissbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052, ska offentliggörande om att stabiliseringsåtgärder har vidtagits äga rum. Inom en vecka efter utgången av stabiliseringsperioden kommer offentliggörande huruvida stabiliseringsåtgärder vidtogs eller inte att äga rum, datum då stabiliseringen inleddes, datum då stabiliseringen senast genomfördes samt prisintervallet inom vilket stabilisering genomfördes för varje datum då stabiliseringsåtgärder genomfördes kommer att anges.

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare till Bolaget i samband med Erbjudandet. Advokatfirman Lindahl i Malmö AB är legal rådgivare till Fragbite Group i samband med Erbjudandet. Avanza Bank AB agerar emissionsinstitut avseende Erbjudandet. Redeye AB är utsedd till Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North Growth Market. Gentemot allmänheten agerade Nordnet Bank AB Selling Agent.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken