Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Fragbite Group erlägger slutlig tilläggsköpeskilling för förvärvet av Playdigious

Regulatorisk29 September, 2023 klockan 11:33

Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group”) förvärvade i maj 2021 samtliga aktier i Playdigious SAS (”Playdigious”). I enlighet med tidigare kommunikation gav förvärvet säljarna av Playdigious rätt till en maximal tilläggsköpeskilling om 3,5 MEUR under förutsättning att vissa resultatmål uppnåddes under räkenskapsåren 2020/21, 2021/22 och 2022/23. Villkoren för den tredje och slutliga tilläggsköpeskillingen härrörande till resultatmålen för 2022/2023 har nu uppfyllts och Fragbite Group har idag beslutat att erlägga maximal tilläggsköpeskilling för perioden om 1 MEUR till säljarna av Playdigious, varav 0,5 MEUR betalas kontant och motsvarande 0,5 MEUR betalas med nyemitterade aktier i Fragbite Group.

Playdigious har överträffat våra förväntningar i termer av såväl resultat som tillväxt, och det gläder mig att resultatmålen för 2022/2023 är uppnådda. Som tidigare kommunicerat har vi även förmånen att ha kvar grundarna Xavier Liard och Romain Tisserand inom Fragbite Group, och jag ser fram emot fortsatt gott samarbete,” säger Marcus Teilman, VD och koncernchef, Fragbite Group.

Styrelsen för Fragbite Group har konstaterat att villkoren för erläggande av den tredje och sista tilläggsköpeskillingen till säljarna av Playdigious är uppfyllda. Tilläggsköpeskillingen motsvarar fullt utfall enligt villkoren i överlåtelseavtalet om 1 MEUR, varav 0,5 MEUR erläggs kontant och motsvarande 0,5 MEUR erläggs med nyemitterade aktier i Fragbite Group. Med anledning av detta har styrelsen, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 12 maj 2023, beslutat om en kvittningsemission av totalt 2 278 353 aktier i Fragbite Group, vilka, i enlighet med överlåtelseavtalet, emitteras till en kurs om 2,222 SEK per aktie, motsvarande den volymviktade genomsnittskursen för Fragbite Groups aktie under de senaste 30 handelsdagarna före styrelsens beslut.

Totalt antal aktier i Fragbite Group kommer i samband med emissionen att öka från 90 672 923 till 92 951 276 och aktiekapitalet kommer att öka från 1 511 189 SEK till 1 549 161 SEK vilket motsvarar en utspädning om 2,51 procent.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken