Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Fragbite Groups riktade nyemission är kraftigt övertecknad varför den avbryts i förtid

Regulatorisk17 June, 2021 klockan 17:31

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Den 8 juni 2021 offentliggjorde Fragbite Group AB (publ) ("Fragbite" eller "Bolaget”) avsikten att genomföra en riktad nyemission motsvarande cirka 6,3 miljoner aktier (”Nyemissionen”) till en teckningskurs om 4 kr. Då Nyemissionen är kraftigt övertecknad har Bolagets styrelse beslutat att avbryta teckningstiden i förtid. Totalt tecknas 6 250 000 aktier och Bolaget kommer därmed att tillföras 25,0 MSEK före transaktionskostnader, vilka bedöms uppgå till 1,3 MSEK. Nyemissionen riktades till ett begränsat antal kvalificerade investerare. 

Emissionslikviden från Nyemissionen kommer att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning och därmed skapa utökade handlingsmöjligheter bland annat i samband med pågående förvärvsdiskussioner.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att fortsätta diversifiera ägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt.

Efter nyemissionen kommer Bolaget ha 76 610 303 aktier utestående.

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Fragbite i samband med Nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken