Pressmeddelanden

Press-meddelanden

FunRock AB (under ändring till Fragbite Group AB) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

Regulatorisk08 June, 2021 klockan 13:03

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

FunRock AB (under namnändring till Fragbite Group AB (publ)) ("Bolaget" eller "Fragbite”) offentliggör härmed sin avsikt att genomföra en riktad nyemission om cirka 6,3 miljoner aktier, som avses beslutas av styrelsen med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämman den 21 december 2020 ("Nyemissionen"). Nyemissionen kommer rikta sig till ett begränsat antal kvalificerade investerare. Fragbite har anlitat Skills Corporate Finance Nordic AB, för att undersöka förutsättningarna för Nyemissionen.

Emissionslikviden från Nyemissionen kommer att ytterligare stärka Bolagets finansiella ställning och därmed skapa utökade handlingsmöjligheter bland annat i samband med pågående förvärvsdiskussioner.

Nyemissionen kommer att påbörjas idag och pågå till omkring den 24 juni 2021.

Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är huvudsakligen att fortsätta diversifiera ägarbasen och samtidigt genomföra kapitalanskaffningen på ett tidseffektivt sätt.

Bolaget har 70 360 303 aktier utestående.

Rådgivare
Skills Corporate Finance Nordic AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Fragbite i samband med Nyemissionen.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken