Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Kallelse till årsstämma i Fragbite Group AB (publ)

Regulatorisk19 April, 2024 klockan 14:13

Aktieägarna i Fragbite Group AB (publ), org.nr 556990-2777 (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 21 maj 2024, klockan 12:00, i Bolagets lokaler, Åsögatan 108, plan 9, i Stockholm.

Anmälan

Aktieägare som önskar delta på årsstämman ska:

  • dels vara registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 maj 2024, och
  • dels anmäla sig hos Bolaget senast onsdagen den 15 maj 2024 under adress Fragbite Group AB (publ), Åsögatan 108, 118 29 Stockholm eller via e-post ir@fragbitegroup.com (ange “Årsstämma 2024” i ämnesraden). Vid anmälan ska uppges namn, personnummer eller organisationsnummer och telefonnummer.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda en skriftlig undertecknad och daterad fullmakt. Fullmakten i original bör sändas till Bolaget på ovan angivna adress i god tid före årsstämman. Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.fragbitegroup.com. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis (eller annan motsvarande behörighetshandling för utländsk juridisk person) bifogas formuläret.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller annan förvaltare måste – utöver att anmäla sig – begära att aktierna tillfälligt omregistreras i aktieägarens eget namn så att aktieägaren är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken måndagen den 13 maj 2024. Sådan registrering kan vara tillfällig (så kallad rösträttsregistrering). Aktieägare som önskar registrera sina aktier i eget namn måste, i enlighet med respektive förvaltares rutiner, begära att förvaltaren gör sådan registrering. Rösträttsregistrering som av aktieägaren begärts i sådan tid att registreringen har gjorts av förvaltaren senast onsdagen den 15 maj 2024 kommer att beaktas vid framställningen av aktieboken.

Förslag till dagordning
1) Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman
2) Upprättande och godkännande av röstlängd
3) Godkännande av dagordning
4) Val av en eller två justeringspersoner
5) Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
6) Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt i förekommande fall koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
7) Beslut om:

a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen,

b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen,

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören

8) Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
9) Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10) Val av styrelse, styrelseordförande och revisor
11) Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
12) Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 1 – Öppnande av årsstämman och val av ordförande vid stämman
Valberedningen inför årsstämman 2024 har bestått av Patrik Sandberg (utsedd av Barbarian Group AB), Johan Ekberg (utsedd av Santhe Dahl) och Michael Lundgren (utsedd av Mikael A Pettersson).

Valberedningen föreslår att advokat Maria Arnoldsson från Cirio Advokatbyrå AB utses till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7b – Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår att Bolagets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023.

Punkt 8 – 10 Beslut om antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor, fastställande av arvode åt styrelsen och revisor samt val av styrelse, styrelseordförande och revisor
Valberedningen avser att återkomma, senast i samband med årsstämman, med förslag avseende antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, arvode åt styrelsen och val av styrelse och styrelseordförande.

Valberedningen föreslår att arvodet till revisorn utgår enligt godkänd räkning.

Valberedningen föreslår, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, omval av Revideco AB som revisionsbolag, som har meddelat att de har för avsikt att utse Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

Punkt 11 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt i förekommande fall. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller eljest med villkor enligt ovan är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, diversifiera aktieägarbasen samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, ska äga rätt att vidta de smärre justeringar som kan bli erforderliga i samband med registreringen av beslutet hos Bolagsverket.

För beslut i enlighet med styrelsens förslag krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Övrigt
Årsredovisning, revisionsberättelse, fullmaktsformulär och övriga handlingar att behandlas på årsstämman kommer att hållas tillgängliga på Bolagets kontor, adress enligt ovan, senast tre veckor före årsstämman. Ovannämnda handlingar finns, från och med nämnda datum, även tillgängliga på Bolagets webbplats, www.fragbitegroup.com. Kopior av nämnda handlingar skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman.

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Sweden AB:s hemsida: http://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm i april 2024
Fragbite Group AB (publ)
Styrelsen

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken