Pressmeddelanden

Press-meddelanden

KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I FRAGBITE GROUP AB (PUBL)

Regulatorisk21 May, 2024 klockan 13:10

Fragbite Group AB (publ), org.nr 556990-2777, höll den 21 maj 2024 årsstämma, varvid följande beslut fattades:

Fastställelse av resultat- och balansräkningar, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Stämman fastställde den i årsredovisningen för räkenskapsåret 2023 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Stämman beslutade även att disponera bolagets resultat i enlighet med styrelsens förslag, innebärande att årets resultat balanseras i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2023. Stämman beviljade även styrelseledamöterna och den verkställande direktören ansvarsfrihet gentemot bolaget för räkenskapsåret 2023.

Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till styrelsen ska utgå med 250 000 kronor till styrelsens ordförande och med 125 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. Ersättning ska ej utgå till ledamöter som är anställda av bolaget eller av bolag inom samma koncern som bolaget. Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att ersättning till ordförande i revisionsutskottet ska utgå med 50 000 kronor.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med valberedningens förslag, att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och revisor

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Stefan Tengvall, Maria Andersson Grimaldi, Sten Wranne, Claes Kalborg och Zara Zamani till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Stefan Tengvall.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Revideco AB som revisionsbolag för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Revideco AB har för avsikt att utse Erik Emilsson som huvudansvarig revisor.

Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.

Ytterligare information från årsstämman

Protokollet från årsstämman kommer att hållas tillgängligt på bolagets hemsida www.fragbitegroup.com senast två veckor efter årsstämman.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken