Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Fragbite Group AB (publ)

Regulatorisk25 June, 2024 klockan 10:00

Fragbite Group AB (publ) (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) har idag, den 25 juni 2024, hållit en extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen och om emission av units med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare, samt att ge styrelsen ett emissionsbemyndigande. Kallelse till extra bolagsstämman samt fullständiga förslag finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.fragbitegroup.com.

Ändring av bolagsordningen
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att gränserna för aktiekapitalet och antalet aktier i bolagsordningen ska ändras så att aktiekapitalet ska vara lägst 40 000 000 kronor och högst 160 000 000 kronor och att antalet aktier ska vara lägst 2 400 000 000 och högst
9 600 000 000.

Företrädesemission av units
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut från den 23 maj 2024 om nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie TO2 med företrädesrätt för Bolagets aktieägare. Varje unit består av trettiotre (33) aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO2. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1) Högst 3 603 812 718 aktier ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet om högst 60 062 507,853843 SEK. Högst 436 825 784 teckningsoptioner av serie TO2 ska ges ut, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid utnyttjande av samtliga teckningsoptioner om högst 7 280 303,982284 SEK.
2) De som är registrerade som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 28 juni 2024 ska erhålla en (1) uniträtt för varje aktie som innehas i Bolaget. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit.
3) För varje ny aktie ska 0,02 SEK betalas, vilket innebär att teckningskursen per unit uppgår till 0,66 SEK. Överkursen ska tillföras den fria överkursfonden.
4) Teckningsoptionerna av serie TO2 ska utges vederlagsfritt. Villkoren för teckningsoptionerna av serie TO2 hålls tillgängliga på Bolagets webbplats.
5) Avstämningsdagen för deltagande i nyemissionen av units med företrädesrätt ska vara den 28 juni 2024.
6) För det fall inte samtliga units tecknas med stöd av uniträtter ska styrelsen, inom ramen för företrädesemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av units till de som tecknat units utan stöd av uniträtter enligt följande fördelningsgrunder:

(i) I första hand ska tilldelning ske till de som har tecknat units med stöd av uniträtter, oavsett om tecknaren var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, och vid överteckning i förhållande till det antal uniträtter som var och en utnyttjat för teckning av units och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
(ii) I andra hand ska tilldelning ske till andra som tecknat units utan stöd av uniträtter, och, för det fall dessa inte kan erhålla full tilldelning, i förhållande till det antal units som var och en anmält för teckning och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.
(iii) I tredje och sista hand ska eventuella återstående units tilldelas de garanter som ingått en emissionsgaranti i förhållande till storleken på ställt garantiåtagande och, i den mån detta inte kan ske, genom lottning.

7) Teckning av units med stöd av uniträtter ska ske genom samtidig kontant betalning under perioden från och med den 2 juli 2024 till och med den 16 juli 2024. Teckning av units utan stöd av uniträtter ska ske under samma period på separat teckningslista. Betalning för units som tecknas utan stöd av uniträtter ska erläggas senast den andra bankdagen efter avsändande av avräkningsnota som utvisar besked om tilldelning av units.
8) Styrelsen ska äga rätt att förlänga tecknings- och betalningstiden.
9) De nya aktierna i företrädesemissionen berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken förd av Euroclear Sweden AB.
10) Nya aktier som uppstår till följd av utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter att teckning verkställts.

Emissionsbemyndigande
Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma inom ramen för bolagsordningens vid var tid gällande gränser, fatta beslut om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler mot kontant betalning, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

För frågor, vänligen kontakta:
Erika Mattsson, Chief Communications Officer
em@fragbitegroup.com
Telefon: 08-520 277 82

Redeye AB är bolagets Certified Adviser.

Om oss
Fragbite Group (publ) är en svensk företagsgrupp med en portfölj av dotterbolag som utvecklar, anpassar och publicerar spel och esportinnehåll inom GAMING, ESPORT och WEB3. Våra produkter utvecklas för såväl traditionella plattformar – PC, mobil och konsol – som för moderna web3-plattformar vilka bygger på blockkedjeteknologi. Fragbite Group har huvudkontor i Stockholm och är noterat på Nasdaq First North Growth Market.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken