Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Styrelsen i Fragbite Group AB (publ) har tecknat teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022

Regulatorisk06 July, 2021 klockan 14:10

På årsstämman den 29 juni 2021 beslutades att emittera högst 550 000 teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022. Teckning av teckningsoptionerna skulle ske senast den 6 juli 2021. Enligt beslutet skulle styrelseordföranden kunna teckna högst 150 000 teckningsoptioner och varje annan styrelseledamot högst 100 000 teckningsoptioner. Styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter har tecknat sig för det högsta antalet teckningsoptioner och den riktade emissionen av teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022 fulltecknades därmed.

För varje teckningsoption erläggs 0,11 kronor motsvarande marknadsvärdet fastställt enligt en extern värdering med tillämpning av en vedertagen värderingsmodell (Black & Scholes-modellen).
Varje teckningsoption medför en rätt att teckna en (1) ny aktie i bolaget till en teckningskurs om 8,00 kronor per aktie under tiden från och med den 1 juli 2022 till och med den 15 juli 2022. För det fall samtliga teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022 utnyttjas för teckning av aktier kommer Bolagets aktiekapital att öka med högst 9 166,51 kr och antalet aktier med 550 000.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken