Pressmeddelanden

Press-meddelanden

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

Regulatorisk11 August, 2021 klockan 22:00

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Som offentliggjordes den 12 juli 2021 i pressmeddelandet avseende första dag för handel i Fragbite Group AB (publ):s (”Fragbite Group” eller ”Bolaget”) aktie på Nasdaq First North Growth Market (”Erbjudandet” respektive ”First North”) har ABG Sundal Collier ASA (”ABG”) haft möjlighet, i egenskap av stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i Fragbite Group aktier i syfte att hålla marknadspriset på aktien på en nivå högre än den nivå som i annat fall kunnat råda på marknaden.

Stabiliseringstransaktioner i Fragbite Group-aktien har kunnat genomföras på First North, OTC-marknaden eller på annat sätt, när som helst från och med den första handelsdagen på First North (den 12 juli 2021) och under högst 30 kalenderdagar därefter. ABG har dock inte haft någon skyldighet att vidta stabiliseringstransaktioner och har inte heller lämnat några garantier att stabilisering skulle ske. Påbörjad stabilisering har vidare kunnat upphöra när som helst utan förvarning. Stabiliseringstransaktioner har inte kunnat genomföras till ett pris överstigande det pris som fastställts i Erbjudandet (det vill säga 4,00 SEK per aktie).

ABG har meddelat att stabiliseringsåtgärder om sammanlagt 215 647 aktier i Bolaget har utförts i enlighet med artikel 5(4) i EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Samtliga stabiliseringsåtgärder har genomförts på First North. Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringstransaktioner kommer att genomföras. Nedan finns en sammanställning av de stabiliseringstransaktioner som har genomförts under stabiliseringsperioden i enlighet med pressmeddelande den 23 juli 2021. Kontaktperson hos ABG är Staffan Kemstedt, telefon: +46 8 566 286 20.

I samband med Erbjudandet åtog sig Bolaget att inom 30 dagar från den första handelsdagen på First North, på begäran av ABG, emittera ytterligare högst 750 000 nya aktier i Fragbite Group för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet (”Övertilldelningsoptionen”). Eftersom ABG, i enlighet med vad som anges nedan, har genomfört stabiliseringstransaktioner omfattande 215 647 aktier i Bolaget har ABG idag meddelat att Övertilldelningsoptionen har utnyttjats motsvarande 215 647 nya aktier. Se även information nedan angående aktiekapital och totalt antal aktier i Bolaget efter registrering av de nya aktierna under Övertilldelningsoptionen.

Stabiliseringsinformation
Emittent: Fragbite Group AB (publ)
Instrument: Aktie (ISIN: SE0015949334)
Erbjudandets storlek: 5 750 000 aktier (inklusive övertilldelningsoption)
Erbjudandepris: 4,00 SEK
Marknad: Nasdaq First North Growth Market
Ticker: FRAG
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier ASA
Stabiliseringsåtgärder
Datum Kvantitet (antal aktier) Högsta pris (SEK) Lägsta pris (SEK) Volymviktat genomsnittspris (SEK) Valuta Handelsplats
2021-07-16 152 717 4 4 4 SEK Nasdaq First North Growth Market
2021-07-19 45 182 4 4 4 SEK Nasdaq First North Growth Market
2021-07-20 17 748 4 4 4 SEK Nasdaq First North Growth Market

Förändring i aktiekapital och antal aktier i Bolaget

Bolagets aktiekapital uppgår per dagens datum till 1 360 148,82SEK fördelat på 81 610 303 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,01667 SEK. Efter registrering av de 534 353 nya aktierna till följd av Övertilldelningsoptionen, och med beaktande av ABG:s stabiliseringstransaktioner, hos Bolagsverket kommer Bolagets aktiekapital uppgå till 1 369 054,55 SEK fördelat på 82 144 656 aktier. Inga ytterligare aktier kommer registreras till följd av Erbjudandet inklusive Övertilldelningsoptionen.

Håll dig uppdaterad med nyheter från Fragbite Group

Dotterbolag & Varumärken