Erbjudandet i Fragbite Group inför listning på Nasdaq First North Growth Market kraftigt övertecknat, 788 procent av Erbjudandet

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Styrelsen i Fragbite Group AB (publ) har tecknat teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022

På årsstämman den 29 juni 2021 beslutades att emittera högst 550 000 teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022. Teckning av teckningsoptionerna skulle ske senast den 6 juli 2021. Enligt beslutet skulle styrelseordföranden kunna teckna högst 150 000 teckningsoptioner och varje annan styrelseledamot högst 100 000 teckningsoptioner. Styrelseordföranden och övriga styrelseledamöter har tecknat sig för det högsta antalet teckningsoptioner och den riktade emissionen av teckningsoptioner av serie TO2 2021/2022 fulltecknades därmed.

Fragbite Group offentliggör bolagsbeskrivning för erbjudande av aktier samt avsedd listning på Nasdaq First North Growth Market förutsatt att slutligt godkännande erhålles

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, INOM USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SYDKOREA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE VARA OLAGLIG, OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANNAN ÅTGÄRD ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN UNDER ”VIKTIG INFORMATION” NEDAN.

Nytt antal aktier registrerat av Bolagsverket

Fragbite Group AB (publ) genomförde i maj riktade nyemissioner av aktier, dels i form av en kontantemission, dels i form av en riktad emission genom apport till säljaren av Playdigious SAS, som Fragbite Group AB (publ) förvärvade den 31 maj 2021.

FunRock AB byter namn till Fragbite Group AB (publ)

Vid den extra bolagsstämman den 3 maj 2021 fattades beslut om namnändring till Fragbite Group AB (publ). Bolagsverket har idag registrerat det nya namnet. Utöver detta har Bolagsverket även registrerat de övriga besluten som fattades vid den extra bolagsstämman den 3 maj 2021 såsom ändring av bolagsordning, säte och utgivande samt ändring av teckningsoptioner.

FunRock AB (under ändring till Fragbite Group AB) offentliggör avsikt att genomföra en riktad nyemission av aktier

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, HONGKONG, JAPAN ELLER SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV INFORMATIONEN INTE SKULLE VARA FÖRENLIG MED LAG ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.